Rödgrön budget för Lidköping 2017-19

 

                                                                                                                                                Lidköping 2016-05-25

Strategisk plan och budget  2017-19

 

En budget för en hållbar och solidariskt Lidköping

Vi lever i en tid där vi kan förvänta oss att kommunen kommer att växa snabbare än tidigare och det kräver lösningar framförallt inom barn o skola. Tidigare läggning av byggnation förskolor och skolor har påbörjats samtidigt som ett ambitiöst program för om och tillbyggnad av äldreboenden pågår. Kommunens viktigaste frågor såsom vården och omsorgen av äldre och funktionsnedsatta liksom skola, utbildning och omsorgen av våra barn kommer vara de mest prioriterade områdena för de kommande årens budgetplanering. Det ställer krav på ekonomin och än större krav kommer med det nya framtida reningsverket samt iordningställande av nya bostadsområden.

Lidköpings kommun har goda förutsättningar att kunna möta kommande behov inom vård och omsorg, skola, integration. En viktig förutsättning är att kommunen även fortsättningsvis kommer att fortsätta att utföra och driva dessa verksamheter i egen regi för att kunna säkra en likvärdig service och kvalitet för Lidköpings invånare. En annan förutsättning är att kommunen har i grunden en solid och god ekonomi. Från och med 2017 kommer kommunsektorn få ytterligare 10 miljarder kronor i ökade statsbidrag vilket förbättrar ytterligare kommunens utrymme för att för att utveckla välfärden. Den rödgröna vårpropositionen förslaget om ökade statsbidrag till kommuner och landsting samt  utjämningssystemet ger kommunen en inkomstförstärkning om 25,4 mkr för 2017. 

Kommunen har ett fungerande resursfördelningssystem i Lidköping som tar hänsyn till de behovsförändringar som rapporteras in från nämnderna. Enligt den senaste prognosen från april månad görs en målgruppsjustering med 3 729 tkr för vård- och omsorg, 6 138 tkr för barn- och skola, 385 tkr för utbildningsnämnden. Resursfördelningssystemet kommer därmed att ge ett tillskott till vård- o omsorg på 18,5 mkr samt barn o skola 14,8 miljoner och utbildningsnämnden på 611 tkr för 2017.

Utöver tidigare beslutade effektiviseringsmål läggs inga nya generella besparingsmål. Lidköpings kommun står inför omfattande investeringar de kommande åren. För att kunna ha en fortsatt god ekonomi och kunna möta framtida behov är det av stor vikt att det bedrivs ett kontinuerligt förbättringsarbete, att göra nödvändiga prioriteringar och inkomstförstärkningar. Effektivitetsvinster är nödvändiga när större investeringar planeras. 

 

De samverkande partierna föreslår följande utifrån budgetberedningens material:

Att kommunfullmäktige beslutar att fastställa styrkortet och dess målvärden enligt förslag

Att kommunfullmäktige bifaller redovisat budgetförslag från S,V och Mp

Det rödgröna budgetförslaget innebär bl a följande:

- Målgruppsförändringar enligt budgetberedningens förslag om      33,9 mkr

- Kompensation för hyresökningar nya lokaler (Barn och skola)      11,5 mkr 

- Kompensation för ökade kapitalkostnader (Barn och skola)            2,0  mkr

- Utökad timplan matematik åk 7-9 fr o m ht-2017 (Barn och skola) 0,95 mkr

- Ferieplatser enligt tilläggsbudgetbeslut 2016 (Utbildning)               1,6 mkr

- Social och arbetsmarknad, ramtillskott                                             2,0 mkr

- Förändrad skolskjutsverksamhet (Samhällsbyggnad)                       0,9 mkr

- Stadskärnans utveckling (Samhällsbyggnad)                                   0,35 mkr

Utrymmet för nya kostnadskrävande reformer är begränsat men S, V och Mp föreslår utöver de redovisade satsningarnaföljande:

Att det fria åkandet med kollektivtrafiken i Lidköping sänks till 65 år och för detta avsätts 1,0 mkr (Senior +65)

Att  anslaget till folkhälsorådet höjs från 10 kr till 15 kr per kommuninvånare vilket ger 350.000 kr för satsningar för folkhälsoarbete och insatser för en trygg och säker kommun.

 

Insatser under 2016 för en stärkt välfärd och en förbättrad integration

Under 2016 kommer ytterligare 42,5 miljoner att fördelas till nämnderna i Lidköping. Dessa belopp är så stora att de kommer kunna användas under 2017. 

Från regeringen satsning kallade välfärdsmiljarderna och förbättrad integration fördelas 11.8 miljoner ut enligt följande:

Barn o skola                        6,4 mkr                                                                                                                     Utbildning                           1.8 mkr                                                                                                                     Kultur o fritid                      1 mkr                                                                                                         Vård- och omsorg               1 mkr                                                                                                      Social- och arbetsmarknad  1.5 milj.

Kommunfullmäktige har tidigare under 2016 beslutat att fördela 5,3 mkr av tidigare avsatta 30,8 mkr för integation. Återstående medel om 25,5 mkr kommer fördelas till berörda nämnder under kommande år.  

Vård o Omsorg kommer under 2016 att få fyra miljoner för att kunna fortsätta med heltidsprojektet 

Kommunfullmäktige beslutade under 2015 att se över verksamheten med målet att reducera kostnaderna med 16 mkr under 2016-17. Barn o skola undantagen och ej generell sparbeting.

                            


1 maj tal 2016

Grönt tal på 1 maj 2016 !

Kära kamrater Socialdemokrater och Vänsterpartister och mina vänner miljöpartister från den gröna rörelsen !

Det är mycket hedrande att nu för andra gången tala på 1 maj , denna arbetarrörelsens viktigaste Dag !
Samt viktig för miljörörelsen vilket det rödgröna samarbete i Lidköping sedan 2009 tydligt symboliserar !

Vi har haft en gemensam majoritet i Lidköping under dessa år och jag vill understryka vikten av att denna majoritet i Lidköping kan bestå också efter valet 2018 !

Det är de grundläggande värderingar som formar politiken och medverkar till en positiv samhällsutveckling för människor i ett mångkulturellt sammanhang . Detta i ett kretslopps synsätt utifrån miljö och klimat förutsättningarna !

Lidköping är en av Sveriges bästa välfärdskommuner samt i toppen som miljö och klimatkommun
Vilket vi tydligt är överens om inom den rödgröna majoriteten i Lidköping !

Det viktigaste är partiernas arbete att forma politiken och dess förhållningssätt och inte vilka personer som är ledande och har varit !

Jag själv kommer efter 2018 ha andra uppdrag inom den gröna rörelsen men andra tar vid och som sagt politiken och dess påverkan på samhällsutvecklingen och människor i gemenskap med djur och natur är det centrala !

Med denna grundsyn så ser jag att det som nu händer i vårt parti och då inte minst inför språkrörvalet på kongressen i Karlstad som en naturlig process i vårt parti grundat 19981 !

att inte styras av dess valda ledare utan tvärtom ledarna styrs av själva rörelsen som ger en fantastisk mångfald !

Våra språkrör Åsa Romson och Gustav Fridolin har utlyst en Nystart process efter allt som hänt i partiet med , Kaplan och Kahn som ledde till en värderingskris inom miljöpartiet -
Riksvalberedningen har nu uppgiften att göra om processen med språkrör och partistyrelse inför kongressen den 13e till 15e Maj !
De lyssnas i vår rörelse och sista dagen till att nominera sig själv eller bli nominerad till miljöpartistiskt språkrör är i dag 1 maj medan till partistyrelsen var den 25 e April !

Vår rörelse kommer nu via sina valda kommunombud , där MP Lidköping representeras. av Herman Andersson på förslag av vår riksvalberedningen där Anna Kelemen ingår ta ställning på kongressen i slutna omröstningar gällande språkrör och partistyrelse platser !

Jag som gruppledare är mycket positiv till denna , Ny start process i vår rörelse och jag välkomnar alla nu som kandiderar och blir nominerade .
Detta sker i sann grön anda och sedan får våra ca 260 kommunombud slutgiltigt ta ställning på Karlstads kongressen !

Jag ska berätta att jag inte kandiderar till språkrör men har blivit nominerad till partistyrelsen och tackat ja till detta men jag har i går kväll nominerat en språkrörs kandidat vid namn Isabella Lövin , Sveriges Biståndsminister och inte minst känd för boken Tyst Hav !


Vi har ju nu också regeringsmakten sedan 2014 där Vänstern är samverkansparti och inte i regeringen men jag hoppas att vi redan efter 2018 kan ha en fortsatt rödgrön regering där Vänstern är med samt FI också !

I mitt senaste tal talade jag om att styra rödgrönt och symboliserade detta med röda och gröna segel !
Jag vill understryka vikten att skapa långsiktighet i våra gemensamma värderingar gällande samhällsbygget !
Att vi måste fortsätta och kämpa för våra grundläggande värderingar
om allas lika värde och möjligheter i ett mångkulturellt sammanhang ,
Där vi visar solidaritet mot människor på flykt !
Vikten att satsa på utvecklingen av välfärden , skola - vård och omsorgen !
Att vi antar miljö och klimat utmaningen som bygger på att vi alla är en del av kretsloppet och vår respekt mot moder Jord

Vi kan aldrig låta negativa krafter som styrs av att skapa skillnader och har en önskan att misskreditera den andre Styra Sverige och Därför kan vi kan aldrig , aldrig låta Sverige styras av ett parti som SD !

Jag vill uppmana er alla att kämpa för att vi efter valet 2018 ska kunna hissa röda och gröna segel igen och jag välkomnar även samverkan med FI !
2018 kommer verkligen bli ett ödesval och jag ber att börja kämpa redan nu !


Tack för att jag fick tala till er igen efter 7 år på arbetarrörelsens dag där miljörörelsen har en naturlig plats i denna tid !


Vårbudgetens satsning på Skövde och Sotenäs !

 
Skövde : 39  millioner 277 tusen 932 kronor !
 
Sotenäs : 9 millioner 578 tusen 417 kronor !
 
 

Vårbudgetens 10 miljarderssatsning på Västragötalandsregionens kommuner A-S!

 

Vårbudgetens satsning på Västragötalands regionens kommuner S-Ö !

 

Vårbudgetens 10 miljarder fördelat på Västragötalandsregionens kommuner del 1 A-G


Vårbudgeten 2016

S-MP Regeringen satsar 10 miljarder årligen på samhällsbygget ! Det ger ca 376 millioner till VGR för 2017 !

SÄS - Skene Specialistsjuhus med vårdplatser

Det är viktigt med en utvecklad vårdutbud på SÄS Skene , med en utvecklad process med såväl kommuner och primärvården för att skapa en " sömlös " vård där de olika huvudmanna gränserna inte uppfattas av patienter och invånare .

Det var ett viktigt beslut den 3/2 gällande SÄS - Skene Specialistsjukhus med vårdplatser !
Det gav ju uppdrag till presidiet på SÄS att föra dialog med kommunerna om att etablera ett hospice samt att med primärvården diskutera utvecklingen av ett pilotprojekt om förebyggande vård .
Det är en process som är igång och det är helt klart en viktig utveckling som ger SÄS - Skene en hållbar utveckling som sjukhus kopplat till närvårdsområdet : Tranemo- Svenljunga och Mark samt också för hela SÄS upptagningsområde !
Därtill är ju också processen igång kopplat till att kunna nyttja även den 4 e operationsavdelningen med ökade dagkirurgiska operationer kopplat till hela regionens produktion och kapacitets planering samt också möjligheten att fr.o.m. 2018 kunna flytta in den öppenvårds psykiatriska vuxenvårds verksamheten till SÄS - Skene specialist sjukhus utreds !
Det är en intressant och viktig process att vara del av och det kommer bli intressant att vara aktiv deltagande part som ordförande på SÄS !

Viktigt beslut gällande ; SÄS - Skene ett Specialistsjukhus med vårdplatser !

Utveckling av Södra Älvsborgs Sjukhus Skene som specialistsjukhus med vårdplatser

Förslag till beslut 1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom inriktningen för utveckling av öppenvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene. 2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att hos ägarutskottet hemställa om sänkt hyra för att möjliggöra att vuxenpsykiatrisk mottagning i Mark ska kunna flytta in i byggnaden, Skene lasarett. 3. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom inriktningen för slutenvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene och att samla slutenvården i Skene vid en vårdavdelning. 4. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ge uppdraget till förvaltningschefen att ansöka om inrättande av ett närsjukvårdsteam vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene. 5. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag när det gäller utökad operationskapacitet vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene och att översända förslaget till regionstyrelsen. 6. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till förändring av Västra Götalandsregionens avtal med Marks Kommun och Svenljunga kommun gällande Samrehab samt översända beslutet till södra hälso- och sjukvårdsnämnden för fortsatt handläggning, dialog och beslut. 7. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar ge presidiet uppdraget att i samverkan med berörda kommuner utreda och lämna förslag när det gäller nyttjande av en tomställd avdelning vid Skene lasarett för hospice, korttidsplatser eller anhörighotell. 8. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar ge presidiet uppdraget att utreda och lämna förslag till ett pilotprojekt rörande sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete tillsammans med södra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för beställd primärvård, primärvårdsstyrelsen, Samrehabnämnden och Marks kommun. 9. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ge uppdraget till förvaltningschefen att genomföra i ärendet föreslagna förändringar vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene och skriftligt rapportera hur genomförandet fortlöper i juni 2016, december 2016 och juni 2017.

Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus har gett förvaltningschefen uppdraget att utreda och lämna förslag för verksamheten vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene som specialistsjukhus med vårdplatser. Förvaltningen lämnar i detta tjänsteutlåtande bland annat förslag till utveckling av öppen- och slutenvård vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene för invånarna i Marks kommun, Svenljunga kommun och Tranemo kommun. Tanken är att sjukhuset i Skene ska stå för specialiserad närsjukvård för invånare i dessa kommuner. Även fortsättningsvis ska det bedrivas planerad operationsverksamhet vid sjukhuset i Skene. När det gäller slutenvården föreslår förvaltningen att det ska finnas en vårdavdelning vid sjukhuset i Skene för närsjukvård och slutenvård i anslutning till planerade operationer. Förvaltningen föreslår vidare att vuxenpsykiatisk mottagningsverksamhet placeras vid sjukhuset. Likaså pekar förvaltningen på möjligheten för Västra Götalandsregionen att förlägga planerad operationsverksamhet vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Skene. Förvaltningen förslår också att en dialog inleds med närliggande kommuner om möjligheten att i samverkan bedriva en avdelning vid sjukhuset i Skene inom något av områden hospice, korttidsvård eller anhörighotell. Slutligen föreslår förvaltningen att ett projekt inrättas gemensamt med bland andra Marks kommun inom området sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande aktiviteter.


God Jul och ett Gott nytt År

Vill önska alla mina läsare en verklig bra jul och ett gott nytt år !

Det har verkligen varit ett hektisk 2015 såväl politiskt som personligt och jag hoppas 2016 blir lugnare på alla plan och hoppas ni läsare också erhåller en verklig bra 2016 !

Det kommer vara mycket som händer i politiken såväl på den kommunala som den regionala nivån och jag ska försöka leverera kommentarer om detta på denna blogg !

Njut nu av de resterande dagar för detta året 2015 !
Jag återkommer 2016 !

Rödgrönt i Lidköping yrkande på investeringsbudgeten 2017-2019

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Vi yrkar bifall till liggande sammanställning/förslag från Nämnderna med följande kommentarer och ändringar:
Lidköpings kommun står inför stora investeringar de kommande åren. Många av investeringarna är nödvändiga för att kunna möta kommande behov inom äldreomsorgen och en växande befolkning. För att klara föreslagna investeringar är det av stor vikt att det finns ekonomiska förutsättningar för dessa. Driften och verksamheterna inom vård, skola och omsorg får inte äventyras. Den fortsatta investeringsplaneringen ska bygga på ekonomiskt ansvar och utgå från genomarbetade behovsunderlag och prioriteringar.
Förändringar gentemot tidigare planer har skett framförallt inom barn och skolas områden genom förslag på tidigareläggning av nya förskolor samt tidigareläggning av Sjölunda skola samt nybyggnation av Majåkerskolan.
Vi tillstyrker förslag på Sjölunda skola 2017 samt även förskoleutbyggnaderna. Majåkerskolam finns med i planerna för 2017/18 och prövas i samband med 2016 års investeringsberedning efter genomförd behovsutredning.
Kultur och Fritidsnämndens investeringsförslag godkänns men uppdrag ges om att ta fram ett billigare alternativ till bokbuss än det som presenterats. Större investeringar inom Kultur och Fritid får genomföras när ekonomin tillåter eftersom lagstadgade verksamheter måste prioriteras de kommande åren. Detaljutredning för badhus ligger kvar för 2018.
Schablonbeloppen för Hamnstaden kan komma att justeras.
Investeringar inom Teknisk Service område är stora och betydelsefulla samt är en del i arbetet med att utveckla Lidköping till en klimatkommun. Vi tillstyrker dessa med tillägg för kostnader avseende Avfallshantering 30 miljoner 2017 samt påbörjandet av ersättning Kv Gösen 130 miljoner 2017-18 enligt alternativ 2.

Rödgrön budget 2016-2018

Det är nu en politisk höst där Lidköping i november mötet i kommunfullmäktige ska fastställa budgeten för 16-18 med fastställande av skattesats ! 
Vi den rödgröna majoriteten har sagt premisserna i juni beslutet på KF där vi lägger ert besparings riktlinje på 16 miljoner på två år ( 16-17 ) , vi skulle kolla om det för 16 går att få ut ytterligare 20 millioner ifrån kapitalet samt att vi för perioden 16-18 lyfte in ev justering för kommunikatören 20,86 uppåt på 30 öre !
Det är så att för min del är frågan om att hantera budgeten väldigt viktig och det är viktigt att det punkter vi grönröda har preciserat är viktig att vi kan genomföra ! 
Det kommer bli en dialog inom majoriteten om detta innan vi kommer med vårt slutliga avdömande inför KF i november. 
 
 

20150715-20150913

Har pga sjukdom " minorstroke " ej varit uppdaterad men nu är jag tillbaka .
Livet har förändrats på det sättet att jag ställt om min kost och levt mycket disciplinerat .
Nu är politiken igång igen och framförallt så är flykting situationen mycket uppmärksammad och det är för mig självklart att vi ska vara frikostiga och generösa i denna situation inte minst för Syrierna. 

Vill avsluta detta inlägg med att säga att jag ej har några symtom på minor stroke och kommer jobba för att hålla god hälsa och undvika framtida problem. Jag medicineraR med blod tryck sänkande och blodfett sänkande . 
 
 

Nova på väg tillbaka

I dag hämtar jag . Madde och Therese tillbaka Nova ( Shettlands Ponny ) till Flathult ! Trevligt på alla sätt och ger en härlig häst sommar på flathult Sommaren 2015 !

Det var en mycket bra statsminister i går på Almedalen och talet om utvecklings moral gav positiva bilder för oss alla som lyssnade ! Stefan Löfven var i högform lagom till att hans / regeringens budget nu 1/7 2015 börjar gälla !
3 miljarder extra till lärare årligen för inte minst högre lönenivå !! Bra Stefan

Annie Lööf överraskar inte tyvärr !

En start på Almedal- Veckan med Annie Lööf  !

Centern tar inte chansen att frigöra sig från Alliansen utan de står som någon slags garanti för fortsatt Allians regering efter val 2018 !

Det är intressant med grön skatte växling och höjd skatt på " kemiska " varor inom tex dator tillverkning mm ! Att bekämpa ökade gifter är ett viktigt område ! Ser frågan som intressant och hoppas C vill diskutera med regeringen ?

Ser fram emot Gutavs kommande tal i veckan !

Rödgrön budget

Nu kommer vi rödgröna att på kommunfullmäktige fastlägga vårt förslag på budget som innehåller en tydlig inriktning för välfärden och fortsatt satsning på Miljlö och klimatinriktningen !
 
Vi lägger uppdrag på att möjliggöra ytterligare ett högre uttag av avkastningen på 20 millioner för att hantera budgeten för 2016 ! 
vi l
Vi lägger uppdrag på att på ett riktat sätt spara 8 millioner för 2016 och 8 millioner fär 2017 ( vi delar 16 millioner på två år )
Vi har sagt att vi kan höja Skattenivån på ca 30 öre . ( 8 millioner per 10 öre )
 
Vi lägger vårt politiska direktiv för mandat perioden också som vi lade på ks den 8/4 !
 
 
 
 
 

Rödgrönt politisk direktiv - inriktning mandatperioden 2015-2018

 
Kommunstyrelsen 2015-04-08
 
 
 
§ 113
 
Politiskt direktiv - inriktning för mandatperioden 2015-2018 (KS 2015/183)
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det politiska direktivet med inriktning för mandatperioden 2015-2018.
 
Protokollsanteckning
 
Bertil Jonsson (M), Frida Nilsson (C), Stefan Gustafsson (KD) och Pär Johnson (FP) avstår från att delta i beslutet. Protokollsanteckningen från kommunstyrelsens arbetsutskott förs med till dagens protokoll. Se paragrafbilaga 1.
 
Sammanfattning  Majoritetspartierna i Lidköpings kommun; Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och  Miljöpartiet har lämnat in politiskt direktiv med inriktning för mandatperioden 2015-2018.Vi samverkande partier vill fortsätta att vårt arbete med att utveckla Lidköping. Vi vill att Lidköping skall präglas av omtanke och solidaritet om människor, natur och miljö. Kommunens viktigaste frågor såsom vården och omsorgen av äldre och funktionsnedsatta liksom skola, utbildning och omsorgen av våra barn kommer var de mest prioriterade områdena för de kommande årens budgetplanering. Kommunen kommer fortsättningsvis att fortsätta att utföra och driva dessa verksamheter i egen regi för att kunna säkra en likvärdig service och kvalitet för Lidköpings invånare.
 
Nämnder och styrelser ges i uppdrag att förverkliga den överenskommelse som socialdemokrater, vänsterpartiet och miljöpartiet enades om i samband med valet 2014. Det innebär bland annat:
 
• Kvaliteten i barnomsorgen skall säkerställas. Barnomsorgen i Lidköping skall  kännetecknas av en god tillgänglighet. Barngruppernas storlek skall på sikt minskas.
 
• Alla barn ska ha samma rätt till kunskap, lärande och utveckling oavsett bakgrund, bostadsort och förutsättningar. Åtgärder som matematiklyftet, som förbättrar läsförståelse, läxhjälp under skoltid, att fler ungdomar blir behöriga till gymnasieskolan skall prioriteras.
 
• Eleverna skall trivas och känna trygghet i skolan. De som behöver särskilt stöd skall få detta i tillräcklig omfattning. TSI-arbetet skall fortsätta med att ta fram åtgärder som bidrar till detta. Elevhälsan måste stärkas för att kunna möta utvecklingen med en ökad psykisk ohälsa bland barn- och ungdomar.
 
• Gymnasieskolan , den kommunala vuxenutbildningen, tillgång till lärlings- och praktikplatser och kommunala feriejobb har stor betydelse för att kunna möta dagens höga ungdomsarbetslöshet.
 
 
• Kommunen skall aktivt motverka alla former av diskriminering i människors vardag och öka tillgängligheten till arbete. Utbildningskvaliteten i ”Svenska för invandrare” skall säkras. En ökad samordning och samverkan skall ske inom integrationsarbetet för att invandrare och flyktingar skall få möjlighet att bli delaktiga i samhället.
 
• Äldrevård skall utgå från varje individs behov av omsorg. Därför är det viktigt att alla känner frihet och trygghet och att själva få vara delaktiga när det gäller det egna boendet samt service. Boende- och omsorgsinsatser skall kännetecknas av flexibilitet och olika boendeformer för att kunna möta människors behov. Inriktningen med en utvecklad demensvård, trygghetsboenden och modernisering av äldreboenden skall fortsätta. Brukarnas valmöjligheter och inflytande skall öka inom den kommunala verksamheten.
 
• Lidköping är en klimatkommun. Vi vill fortsätta arbetet genom satsningar på kollektivtrafik, biogas, en utvecklad avfallssortering och aktivt energibesparingsarbete. Vid planering skall hänsyn tas till stadsnära skogar och grönområden. Andelen upphandlade ekologiska och FairTrade-produkter skall öka inom kommunen.
 
• Råda Ås skall säkerställas som kommunens rekreations- och friluftsområde.
 
• Kommunens tillgänglighetsarbete skall fortsätta och gälla vid samhälls- och byggnadsplanering.
 
• Cykel och promenadstråken skall utvecklas i kommunen. Planering av cykelväg från Lidköping och till Läckö och Vinninga fortsätter. Belysning av promenadstråk, uppehållsplatser skall förbättras för att öka människors trygghet i Lidköping.
 
• Upprustningen av utomhusbadet vid Framnäsbadet skallstartas avseende bassänger och strandmiljö. En planering av långbrygga vid Framnäs skall påbörjas för att göra området mer attraktivt och i samarbete med andra intressenter.
 
• Lidköpings kommun skall kännetecknas av ett rikt idrotts-, fritids- och kulturutbud som är tillgängligt för alla. Badhuset behöver renoveras och upprustas. Planeringen för detta fortsätter för att ta fram ett förslag som är kostnadsrimligt och energieffektivt. En modernisering av Idrottens Hus är nödvändigt för att kunna erbjuda en handbollshall med giltiga mått.
 
• De sociala frågorna har stor aktualitet för att förhindra utanförskap och utslagning från arbetsmarknaden. Tidiga insatser skall prioriteras och droger skall bekämpas. Detta kräver en ökad samverkan mellan olika myndigheter och förvaltningar. Satsningen med Komjob skall fortsätta för att kunna erbjuda arbete till människor med funktionshinder eller långtidsarbetslösa.
 
• Lidköpings kommun har ett unikt natur- och kulturarv. Insatser som stärker en hållbar besöksnäring/turism skall prioriteras. Ett levande centrum måste alltid beaktas vid  planering av nya handelsområden. Näringspolitiken skall utmärkas av en god dialog med företag och näringsliv i Lidköping. Goda kommunikationsmöjligheter såsom infrastruktur, bredband behövs för att kunna främja företagsetableringar till kommunen. Kinnekulle-banan är viktigt för att möjliggöra arbetspendling, fritidsresor till och från Lidköping. Arbetet med att modernisera denna järnväg skall fortsätta.
 
• Lidköpings kommun skall vara en jämställd kommun och arbetet med att uppnå detta skall intensifieras. En strategi för att uppsatta jämställdhetsmål skall tas fram i budget- och verksamhetsmålen och följas för att kunna vägleda kommunens jämställdhetsarbete. Kommunen skall utveckla arbetet mot våld i nära relationer. Kvinnojouren har en viktig funktion för att kunna möta kvinnor i utsatta situationer.
 
• Lidköping är också en landsbygdskommun. För att kunna stärka landsbygden är det viktigt att människor har inflytande och delaktighet i samhällsplaneringen. Demokratiråden spelar en stor roll för att kunna stödja en fortsatt landsbygdsutveckling. Lidköpings kommun står inför stora utmaningar för att kunna säkra en välfärd som står för trygghet och god kvalitet. Kommunen har ett stort behov av investeringar inom de kommande åren. Verksamheterna inom vård, skola och omsorg får inte äventyras. För att klara av dessa mål så krävs intäktsökningar och prioriteringar.
 
Paragrafen är justerad
 
Beslutsunderlag  Politisk inriktning 2015-2018 - Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet  Protokollsanteckning från Bertil Jonsson (M) och Pär Johnson (FP) angående ärende politiskt direktiv, KSAU 2015-03-25  KSAU § 109 Politiskt direktiv - inriktning för mandatperioden 2015-2018
 

1 MAJ 2015 , Rödgrönt unikt fi


1 MAJ 2015 , Rödgrönt unikt arrangemang !

Nu på fredag för 7 e året i rad så kör rödgrönt i Lidköping ett gemensamt 1 maj !
 
Det är under devisen " Tillsammans Stark   - För en hållbar framtid " 
 
För MP talar Ronin Johansson för Grön Ungdom och Anna Kelemen har det grönà huvudanförandet ! 
 
Kom till Nya Stadens Torg Kl 13,30' så börjar marchen kl 14 och vi går till Folkets Park ! 
 
Hoppas vädret är bra och att vi kan nä mer än 30'gröna deltagare som 2009 ! 
 
Påminn folk att ställa upp för kampen för demokratii , fred och rättvisa ..
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljöpartiet på gång ....

 
Hej 
 
Det är så trevligt att vi gröna är på gång ocb vi höjer oss i opinionen igen ! 
Vi har en politik för framtiden och det är vi som är bärare för att lotsa oss in i framtiden !
 
Nu som ordförande för SÄS och som kf och Ks ledamot i Lidköping så ser jag verkligen positivf
för hur politiken formeras framåt då vi gröna finns i regering ,majoritet i VGR / regionen och i maj. i Lidköping !
 
Välfärden är en huvudprioritet för regeringen och de kommande Statsbudgeterna på våren och hösten kommer ge positiv utveckling för såväl region som kommuner ( Som Lidköping )
 
Välfärdens utmaningar är stora ocb självklart så har vi ett stort ansvar vi lokal politiker inom kommuner och landsting -regioner !
 
Jag ser redan nu fram emot kommande budget beslut för välfärden på alla nivåer ,,.
 
Det är viktigt med ett långsiktigt och hållbart arbete och jag är imponerad på hur starkt våra tjänstemän inom såväl regionen som i min kommun arbetar för att förverkliga politikens intentioner !
 
Svensk kultur i detta avseende är nog världsbäst !
 
Nu kommer en hektisk tid innan sommaren ocb det berör budgetarbete på olika perspektiv !
 
Må gott 
 
 

Tidigare inlägg Nyare inlägg