Earth Hour


I dag är det dags att visa att man vill spara energi genom att på earthour mellan 20,30 till 21,00 (arr. värlsnaturfonden)
,släcka ljuset.
Jag tycker att detta är väldigt viktig symbolhandling att ställa upp på detta vilket jag täbker göra förståss.
I Stockholm kommer Slottet, Globen, Kulturhuset och DN skrapan att släckas ner.

Annars så är det full fart som vanligt. Jobbar nu tre nätter på raden och var igår även på invigningen av De La Gardieskolan. Det kostade 210 millioner att bygga . (Backgårdens bygg) jag var med och tod detta beslut när det begav sig 2004. Bygget tog tre år att bygga: 2005 till 2008.

Det är lite kvar dock och det är Giraffen som är klar senare i år , men alla verkar mycket nöjda med detta !


Mp representerades av Mig, Rustan Håkansson och Peter Skallström (sitter för oss i utbildningsnämnden)

Vi fickgå runt på guidad tur samt att det var tal från kommunalrådet Kjell hedvall m.f.l  och underhållning i aulan samt att vi sedan på restaurangen fick en trevlig middag.
 


lite funderingar

 En dag i politken är kanske inte särskilt spännande men det finns en spännade person i varje politiker och jag gillar att möta människor och min filosofi är att man lär sig alltid något i varje mänskligt möte om man själv är öppen för detta !


Var i Vänersborg på Hälso och sjukvårdsutkottet och det var trevligt som vanligt ! Alla politiker där är vädigt duktiga tycker jag och det bidrar alltid med något konstruktivt i dialogen. Jag tycker att folkpartiets ,tillika ordförande för utskottet, Jonas Andersson är mycket skicklig i sitt sätt att agera politiskt och jag försöker lära mig av honom faktiskt !

Han har en förmåga att fastän han stakar ut riktningen och har störst makt att få alla oavsett parti känna att de kan vara med och bidraga och han är öppen för nya saker som sker på själva mötet och det är inte allt för sällan som han får alla att nå en gemensam ståndpunkt efter en diolog där alla fått säga sitt och han sammanfattat på ett sådant sätt att alla kan känna sig tillfreds med beslutet !

Jag gillar personer med `fingerspitsgefuhl`fingerspetskänsla`och det har Jonas Andersson !

Hsu hanterade i dag en juridisk svårighet när det gäller ny stalig lag gällande de som har eget inom nationella taxan (ca 100 personer inom sjukgymnastiken/läkarna) som skulle kunna innebära att de skulle kunna stå utan möjlighet att ha etablering längre,) HSU tog inget beslut utan Jonas fick alla att avvakta till nästa gång efter en längre diskussion ! Det gäller att se till att dessa sjukgymnaster/läkare inte faller i ett svart hål samtidigt som det gäller att följa lagen !

Vi diskuterade också detta med info satsningarna gällandde Vårdvalet inom primärvården där jag uttrykte behovet av en bra sådan även om ekonomin är som det är så gäller det att inse att detta är en viktig sak ! Efter en dialog där alla sa sitt så lyckades Jonas göra en bra sammanfattning där de som ville spara mycket på infon och de som jag inte alls kunde köpa en variant där man något sänker ambitionen från 90% till 80 % av folk som ska känna till detta och med detta så skulle ända infoambitionen vara realtivt hög !


När det gäller vår ambition att lägga ner Kärnkraften så vill jag det fortfarande och jag anser att partiet fortfarande vill detta trots denna uppgörelse med S och V som talar om att vi ska avveckla utifrån den möjlighet som finns (överskott av el )

Vi ska också göra ett omtag inför varje mandatperiod gällande avvecklingen !

Alliansen vill ju bygga nya 10 reaktorer , vilket innebär enligt mitt tänk att vi kommer att inom kommande 100 års perioden vara beroende av kärnkraftsel ! Detta är helt fel och gör att vi inte kommer att kunna utveckla det förnyelsebara i den takt vi gröna vill ! Jag förstår de som enligt linje 3 vill avveckla direkt men vi gröna har nu sett till att detta kommer att kunna ske inom en snar framtid vilket absolut hade varit kört om S gått med Alliansen i detta ! Heder till Mona Sahlin att hon stått emot Metall mm inom sin egen rörelse !

Jag har sagt det tidigare att klarar vi grönröda inte att hålla ihop så kommer vi att för en lång framtid framöver vara styrda av en grå Allians och det vill väl ingen grön politiker !


De rödgrönas alternativ till Alliansens energipolitik

Regeringens utspel och Centerpartiets omsvängning för några veckor sedan gav oss en helt ny situation som inte ens vi hade trott innan. Regeringen vill nagla fast oss vid tio nya kärnkraftsreaktorer och minst ett 75-årigt kärnkraftsberoende. Tack vare överenskommelsen med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet formas ett tydligt regeringsalternativ för avveckling och klimatansvar.


Mp står fast vid att kärnkraften på sikt måste avvecklas.. Jag är som miljöpartist mycket stolt över att vi kan påverka S i denna viktiga fråga och faktiskt vid att vi vinner valet(ett måste) kan få till en sådan energipolitik att det kommer att bli verklighet med att vi blir av med beroendet av fossil energi från kärnkraften..

Göran Larsson
ordförande i skaraborgVi presenterar en överenskommelse om energipolitiken mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.


linje De rödgröna, fotograf: Johan Schiff

  
Läs gemensam artikel på DN debatt»

Vi vill att Sverige skall visa vägen i klimatpolitiken. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen fortsätter att stiga i samma takt som nu kommer det att leda till allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Det är länder som Sverige - som både har resurser att ställa om och dessutom släpper ut mer än andra länder - som främst behöver vidta åtgärder för att minska sina utsläpp. Genom att vara ledande i arbetet med att bryta oljeberoendet kan Sverige fungera som ett föredöme för andra.

Vi vill skapa arbetstillfällen i Sverige genom aktiva klimatinvesteringar. Om svenska företag först utvecklar den fossilfria teknik som hela världen kommer att efterfråga framöver har företagen goda förutsättningar att stärka sin internationella konkurrenskraft. Om företagen redan nu investerar i energieffektivare teknik vinner de kostnadsfördelar gentemot sina konkurrenter. Utformar vi stödet till den svenska industrins omvandling på rätt sätt innebär omställningen inte enbart en kostnad utan också en möjlighet till framtida arbetstillfällen och vinster.

Vi vill även skapa arbetstillfällen i Sverige genom investeringar i det svenska energisystemet. Sverige behöver en god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Detta är inte minst av stor betydelse för sysselsättningen i den svenska elintensiva industrin. Investeringar i den svenska förnybara elproduktionen bidrar till att hålla upp sysselsättningen i det svåra ekonomiska läge landet befinner sig i.

Vi vill att investeringarna i det svenska energisystemet skall bidra till att underlätta miljö- och klimatomställningen. En satsning på den förnybara elproduktionen i form av vind, bioenergi och solkraft är en viktig del av omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi vill ha en bred överenskommelse om klimat- och energipolitiken. Investeringar i både tillverkningsindustrin och energisektorn underlättas om det finns en säkerhet om de framtida spelreglerna. En sådan säkerhet förutsätter en blocköverskridande överenskommelse. Vi är beredda att medverka till en sådan överenskommelse. Vi är beredda att efter nästa val bjuda in till nya energisamtal för att arbeta fram ett brett förankrat och hållbart beslut om den svenska energipolitiken.

Elförsörjning

Vi förordar en politik som tryggar den svenska tillgången till el och upprätthåller effekten i energisystemet. Vår utgångspunkt är att Sverige har goda förutsättningar att klara detta. Redan utan ytterligare åtgärder visar prognoserna på ett mycket kraftigt el-överskott i Sverige under de kommande 30 åren. Till detta skall också en höjning av ambitionerna för elcertifikatsystemet från samt en fortsatt utbyggnad av den förnybara elproduktionen åren därefter läggas för att ge en rättvisande bild av den svenska elbalansen framöver. Energimyndighetens nyligen redovisade beräkningar visar att Sveriges nettoexport av el ytterligare kommer att förstärkas framåt 2030 redan utan detta antagande om fortsatt utbyggd produktionskapacitet. Med nya styrmedel är det möjligt att till år 2030 både minska användningen av el i Sverige och att ytterligare öka produktionen av förnybar el.

Vi är därför överens om följande:
 • Sverige skall ha ett överskott av el till fördel för både klimatet och industrins konkurrenskraft.
 • Den förnybara elproduktionen bör byggas ut ytterligare. Målet bör sättas till minst 30 TWh från förnybara källor år 2020. Certifikatsystemet för förnybar elproduktion skall användas för att uppnå målet.
 • Takten i utbyggnaden bör hållas i under åren efter det. Ett långsiktigt mål om minst 55 TWh till år 2030 bör sättas redan nu.
 • Stöd till havsbaserad vindkraft och till solkraft behövs. De skattemässiga möjligheterna att samäga vindkraftverk i kooperativ form behöver klargöras.
 • Även kompletterande metoder för att stimulera utbyggnad av förnybar el, genom ett fastprissystem för leveranser av förnybar el, bör prövas.
 • Överföringskapaciteten mellan de norra delarna av landet och de södra behöver byggas ut för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av den förnybara energin.
 • Kärnkraften vill vi successivt fasa ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energieffektivisering. En prövning måste därför göras varje mandatperiod. Regeringen vill istället bygga nya kärnkraftverk. Under de avbrutna energisamtalen framkom dock att något beslut om att bygga dessa, inte ens med regeringens bedömning, är nödvändigt förrän tidigast 2015. Genom att driva på utbyggnaden av den förnybara energin kan vi under tiden påbörja energiomställningen till säker och miljövänlig energi. Det ger oss lugn och ro att föra samtal mellan partierna i hamn när partitaktik kan läggas åt sidan. Energifrågan är för viktig för kortsiktiga beslut och politiska spel.
 • Energieffektivisering är en grundläggande del av en framtida energipolitik. Vi vill genomföra en elväxling från energislösande lågproduktiv användning i främst icke energiintensiv industri och hos hushållen till högproduktiv produktion i process- och tillverkningsindustrin och en utbyggnad av järnvägen och effektiva el- och hybridbilar. Möjligheterna att införa ett system med vita el-certifikat för att driva på utvecklingen bör prövas. Målet bör vara 25 % effektivare energianvändning år 2020.
 • Det finns vare sig energipolitiska skäl eller klimatpolitiskt utrymme för en storskalig utbyggnad av naturgasnätet. Den samhälleliga bedömningen av naturgasprojekt skall göras i samband med tillståndsprövningen. Vi säger nej till den ryska gasledningen i Östersjön.


Elmarknaden och elpriser

Elpriserna har stigit kraftigt efter avregleringen av elmarknaden. Inte minst för den svenska elintensiva industrin har detta inneburit stora påfrestningar. Vi vill se en fungerande konkurrens på elmarknaden som också bidrar till att skynda på omställningen till förnybar elproduktion.

Vi är därför överens om följande:
 • Vi motsätter oss en forcerad integrering av den nordiska och den europeiska elmarknaden med negativ inverkan för svensk industris internationella konkurrenskraft. På sikt är en gemensam europeisk elmarknad att eftersträva. Dock bygger detta på att varje enskilt land också tar ansvar för att investera i förnybar elproduktion och energieffektivisering samt insatser för fungerande konkurrens och fungerande regionala marknader. Ihopkoppling av illa fungerande marknader leder bara till höjda elpriser.
 • Vi vill i första hand fokusera på investeringar som får den nordiska elmarknaden att fungera bättre men är också öppna för en ökad sammankoppling med energisystemet i Baltikum.
 • Elbolagens möjligheter att teckna dyra tillsvidareavtal, som är svåra att omförhandla eller gå ur, bör begränsas, om möjligt genom lagstiftning. En prisprövning på fjärrvärmemarknaden bör införas. Ett tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten bör utredas och möjligheterna att kommersiellt omhänderta spillvärme från industrin tas tillvara. Samägandet av kärnkraften bör begränsas och konkurrensproblemen inom vattenkraften åtgärdas. Vi vill underlätta för nya aktörer att komma in på elmarknaden genom en effektiv och tydlig tillståndsprocess. En studie bör genomföras för att se över förutsättningarna för att utveckla råkraftsmarknaden mot en marknad för s.k. baslast och en marknad för s.k. toppkraft. Vi vill också skärpa övervakningen av elmarknaden, bland annat genom bättre samarbete över landgränserna och genom bättre dialog mellan ansvariga myndigheter.
 • För alla hushåll bör obligatorisk individuell och timvis mätning med eget kostnadsansvar för förbrukningen av varmvatten och el införas, och när det är tekniskt möjligt även för värme och kyla.
 • Vattenfall skall kvarstå i statlig ägo. Bolaget bör ges en tydlig roll i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Vidare bör Vattenfall, inom ramen för EU:s statsstödsregler och miljömässiga krav, möjliggöra Europas mest konkurrensmässiga priser för den svenska elintensiva industrin.

MP säger nej till FRI-skola på Gösslunda !

Miljöpartiet de Gröna är överens med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om följande inriktning för mandatperioden 2007-2010

 • Grunden för vår politik är att kommunen utför sin verksamhet i egen regi. Brukarnas valmöjligheter och inflytande skall öka inom den kommunala verksamheten.
 • Barngrupperna inom barnomsorgen skall minska under perioden. Kommunala vårdnadsbidrag skall inte införas.
 • Äldreboendeplatser skall finnas i kommunen i en sådan omfattning att inte några oacceptabelt långa kötider uppstår. Taxor inom vård- och omsorg skall hållas låga.
 • Innerstaden skall inom två till tre år få en sådan framkomlighet att även funktionshindrade kan ta sig fram.
 • Kollektivtrafikresandet i tätorten skall utvecklas.
 • Lidköpings tätortsnära stränder skall röjas och strandpromenaden rustas upp och successivt byggas ut. Området mellan båtgården och Lidans utlopp skall göras mer attraktivt och mer tillgängligt som rekreations- och strövområde.
 • Vattenkvalitén vid Framnäs skall förbättras. Hur Kinnevikens och Lidans vattenkvalitet kan förbättras skall utredas.
 • Kommunen skall i anslutning till satsningen på Sockerbruket tillförsäkra ungdomar billiga lokaler för musikutövande och andra kulturaktiviteter.
 • Kommunen skall vara en bra arbetsgivare med ett öppet klimat där alla anställda skall känna sig trygga, hörda och viktiga. Strävan efter lika lön för likvärdigt arbete oavsett kön skall fortsätta.
 • Dialog med medborgarna skall utvecklas.
 • Kommunen skall så långt som möjligt använda produkter som producerats lokalt och på ett miljömässigt hållbart sätt.
 • Kommunen skall medverka i en etapputbyggnad av isstadion med ett större utbud av isyta. För att ishall ska kunna förverkligas krävs privata finansiärer som huvudpersoner.
 • Satsning på biogas skall ske, med produktion och tankställe i Lidköping.

Vi i Mp kan inte på ena sidan säga nej till Gösslunda som egen verksamhet och sedan säga ja till friskola där !
Det förstår alla som kan något om politik. Det vore verkligen att göra oss politiskt inte trovärdiga.
Läs vår gemensamma överenskommelse så får man ett helhetsperspektiv.

Kul att det kommer en fråga om Gösslunda på måndag.. Jag har sagt det till Tobias och er andra som debbaterar denna fråga !  Viktigt att nyttja allmänhetens frågestund  på detta sättet !

Jag har och kommer alltid värna om demokratin och öppenhet för dialog och hoppas att detta ges respekt oavsett vilka åtskilda åsikter folk har mot mina

Göran Larsson


Ett tråkigt men enda rätta beslut gällande Gösslunda..Beslutet är nu fattat och det blev så att med 6 röster mot 5 i nämnden så gick förslaget om stängningen av Gösslunda igenom.
S-V och Mp . Inget lätt beslut som sagt men i dessa ekonomiska tider så var det den riktiga vägen !

Alliansens 5 röster räkte inte för att stoppa beslutet !

Jag pratade med Veronica i kväll och berömde henne för att stå upp för detta svåra beslut och att det påvisar en politisk förmåga som är av stor värde inom politiken och då inte minst för oss i Mp ! Det är inte lätt att som fritidspolitiker utstå mycket kritik och då även av privat karaktär som det lätt blir i frågeställnikngar som detta med skolnedläggningar.

Majoriteten har agerat med en tydlig inriktning att klara helheten i skolan och det säkrar faktiskt landsbygdskolor som Otterstad. Kjell Hedvall skriver själv om detta i debatten.
Center partiet bör nu se framåt och till  Centerpartisterna,, så vill jag hälsa att mp står sig starkare än någonsin inför valet och vi ska göra allt vad vi kan för att behålla en rörgrön majoritet i denna kommun efter valet 2010...
Jag är väldigt besviken på er vändning i kärnkraftsfrågan... tror att en del Lidköpingsbor är det oxå !


Gösslunda skolans framtid beslutas det om i morgon fm


Miljöpartiet har väl alldrig varit så angripit lokalt som i denna tid pga av att vi ska låta 60 elever och ca 30 förskoleelever flytta 2,5 kilometer till en annan skola som har tomma lokaler, vid namn Stenhammarskolan.

En man(C) sade i dag till mig att han ska se till att varken S eller Mp ska få några röster till nästa val i Gösslunda området !
Vi hade ca 55 röster i sunnersbergsområdet 2006 mot ca 35 2002 och min gissning är att vi landar någon stans inom detta härad i val 10 också !

Jag har väl alldrig varit så tydlig utåt förut i en fråga som nu ändå så säges det att man inte är det ! Gösslunda har varit en bra skola men tiden är nu inne att stänga denna då vi minskar i elevantal samt har tomma lokaler på Stenhammar.
Vi måste ta ett beslut pga att vi ska spara 6,5 millioner i år på skolan i år.
Valet är att göra en strukturförändring eller att permitera personal.

Mp väljer då strukturförändringen som ändå inte är så farlig då Stenhammarskolan ligger så nära Gösslunda.
Tro mig.,. Detta är inget lätt beslut men vi sitter i majoriteten och vi har att ta ansvar !
Centern är i opposition och jag kan förstå att de vill tydliggöra sina politiska prioriteringar i detta men jag är väl lite överraskad över att de agerar så hårt utifrån att det trots allt inte handlar om en landsbygdskola klass 1 till 6. Här är vi och C överens.. Våra sådana skolor skall vi ha kvar..
Gösslunda är en 1 till 3' med förskola på ca 30 barn som är en stadsnära skola !

Jag tycker att det är bra att engagemanget finns hos föräldrar och jag tror att det har betydelse utifrån att vi ska göra Stenhammar skolan så bra som möjligt för dem och engagemang är alltid betydelsefult.

I morgon kl 12 vet vi exakt vad Barn och skolnämndens 11 politiker har beslutat ! Veronica Berling är vår representant och jag tycker det hedrar henne att hon tagit debatten innan öppet på lidköpingsnytt. Här vill jag också berömma Mario Melani från S som gjort likaså¨. Marianne Nilsson från C har ju haft eget möte med allmänheten och deklarerade där att de var det enda partiet som säger nej. (Hur hon nu visste det 10 dagar innan detta  beslut ska komma i morgon.
Betränk att inget är avgjort förrän ordförandes klubba dunkar i bordet i morgon fm i denna fråga..
Jag kommer att informera er om beslutet och hur man röstade i morgon...


Svåra tider kräver ledarskap som inte har strutsbeteende !

Det är inte när det går lätt som ledarskap prövas utan när det är svårt och jobbigt !

Jag har i frågan om Gösslunda haft kontinuerliga kontakter med min representant i Nämnden Veronica Berling och jag tycker hon är värd all respekt för den courage hon visar i denna svåra tid när hon och nämnden ska ta beslut den 18 mars gällande nedläggningen av Gösslunda !

Alternativet att spara på våra andra landsbygds-skolor fanns inte här (järpås, Saleby, Tun, Örslösa, Vinninga och Otterstad)
Alternativet att spara på personalen fanns inte för det skulle verkligen försämra för våra barn i för och grundskolan.

Det alternativ att låta alla gösslunda barnen gå på Stenhammar fr. om hösten 2009 är det bästa ur ett helhetsperspektiv.
Denna skola ligger ca 2,5 km från Gösslunda och den är ju nästan att betrakta som en skola för landsbygden med sitt upptagningsområde !
Man kan alltså deffinera den som en kombination av glesbygd/tätort skola vilket man nästan också kan göra med Gösslunda !

Debatten har sina tongångar och det får man förstå och vi i Mp har full förståelse för detta och tar gärna emot all kritik som finns.
Kommunfullmäktige har möte den 23 mars kl 18,15 till typ , så jag skulle vilja bjuda in de som vill att komma dit att ställa frågor till oss 51 kf ledamöter som i enighet tob beslutet i mitten av februari att spara 20 millioner på kommunens verksamhet= 1 % av nämndernas bruttoinkomster !
Vi bär slutligen ansvar för det beslut som nämnden måste fatta och bör därför ställas till svar !
Man väljer ju var 4,e år till kommunfullmäktige och det har stor betydelse vilka som väljs in så jag uppmanar folk att verkligen bry sig om detta val näst år !

Mp vill ta ansvar och vill också i fortsättningsvis göra detta och då kan vi inte bli en struts när vi kommer till svåra beslut.
Vi tar kritik och vi svarar i demokratins namn på detta och jag hoppas vi får respekt för vår öppenhet.
Vi är i lIdköpingsnytt det parti som verkligen varit tydliga i vårt ställningstagande gällande Gösslunda !
Livet skall inte vara lätt jämt och sannerligen så prövas ledarskapet i tider av dessa.

Men kom ihåg detta kamrater !  Att vara feg när det blåser motvind och ducka för svåra beslut det kan inte vara egenskaper som faller gillande när medborgare går till val.
Jag vill slutligen uttrycka min allra största respekt för Mario Melanis (S) sätt att leda Barn och skolnämnden i tider som denna !
Det är denna typ av ledarskap som behövs i dessa i tider inte en vindflöjels !


Information

Miljöpartiet de Gröna i Lidköping fick i och med valet till kommunen 2006 2 mandat och vi gjorde då en uppgörelse med S och V som gjorde att kommunen nu leds av en grönröd majoritet.   Vi har i partiet haft för avsikt att Lidköping ska ha en stark välfärd samt att vi ska vara ett föredöme i miljö och klimat arbetet !   Jag skulle nu när vi har kommit 3 år in i mandatperioden säga att vi faktiskt har lyckats med detta om än att allt inte är frid och fröjd !   Vi har nu en finans-kris samtidigt som vi gått in i en lågkonjunktur vars följder för välfärdens ekonomi ingen kunde förutse under 2008.   Detta gjorde att vårt egna kommunfullmäktige i politisk enighet sade ja till att spara på årets budget med 1 % = 20 millioner kronor i mitten av februari på våra nämnder. Detta innebar stora belastningar på våra stora nämnder : Vård och omsorgs nämnden och Barn och skol nämnden. De ska spara något över 6 millioner var i år. Detta har föranlett att nämnderna har fått lite tid på sig att komma med förslag som har bäring på detta år, så att dessa besparingar som alla var överens om får den effekt som den skall ha.   Alla drabbas av detta men gör vi inget nu så blir det än värre nästa år, då vi i majoriteten har sagt att vi vill ha ytterligare 1 % besparing med en nödvändig skattehöjning för att undvika ytterligare besparing . Detta har alliansen sagt nej till med att säga att de vill ha ytterligare 1 ½ % besparing samt 2 % på områden som icke är prioriterande.   Ni som läser detta förstår att det finns inget parti som har några pengar i byxfickorna för att slippa några besparingar och Centern som ingår i Alliansen vill ju faktiskt spara mer än vi i majoriteten vill.   Det är våra nämnder som har ansvaret att ta besluten och Vård och Omsorg kommer att stänga en rehab-avdelning på Ågården och Barn och Skolnämnden har beslutsmöte den 18 mars. Från miljöpartiets sida så vill vi ta ansvar och vi måste göra detta när vi sitter och leder en kommun och vi kan inte blunda för svåra beslut heller.   Nu har nämnden ett mycket svårt beslut att fatta gällande nedläggningen av Gösslunda skola,vilket är ett svårt beslut för partiet men om inget radikalt nytt sker innan beslutsmötet på onsdag den 18,e så kommer vi inte ställa oss emot förslaget.   Jag som gruppledare för partiet kände att det var viktigt att i detta skede göra ett klargörande i frågan innan beslutet fattas.   Göran Larsson (MP)

GL nytt


Helgen var en trevlig upplevelse.

På fredagen hade jag och Kjell Hedvall en trevlig diskussion under trevliga omständigheter.Det är viktigt att vi som sammarbetar i politiken också möts på detta sättet för livet i politiken är allt annat än lätt och inte minst i besparningstider.
Det är tufft nu inom alla verksamheter efter att kommunfullmäktige beslutade om besparingskravet på 1 % av bruttobidraget till nämnderna . Detta innebär ca 20 millioner av en bruttobudget på 2miljarder.
Skolan ha ca 6,5 millioner att spara i år och det innebär att de den 11 mars och 18 mars skall behandla detta ärende.
Det finns förslag på att skolan i Gösslunda inte ska ta emot elever from ht 09 och där finns det nu förskola +klass 1 t ill3.
Alla i nämnden skall träffa allmänheten på kvällen den 11 och det är bra då demokratin är mycket viktig i detta.
(Jag är lite fundersam på Centerns agerande i detta med att ett eget möte innan detta och vad jag förstår säga nej till denna ovanstående förändring. Detta fick jag höra av en förälder som varit med på mötet)

I helgen har vi haft årsmöte i skaraborg på Vara folkhögskola. Vi hade en utbildningsdag på lördagen och själva årsmötet på söndag.
På lördagen sade de 20 närvarande att våra mål i skaraborg är följande : Kommunfullmäktige 16 till 29, regionfullmäktige 1 till 2. riksdagen 0 till 1.
Stefan Kristiansson oppositionsråd i regionen och Merete Kapstad från partistyrelsen utbildade oss inför kommande valen till Europaparlaments 09 och valet till Riksdagen, regionen och kommunen 10.
Årsmötet faststälde följande styrelse:
Ordförande Göran Larsson(jag själv) Lidköping
Vice ordförande  Nils Farken                 Mariestad
Kassör Ulf von Corswandt                      Karlsborg
Ledamot Jasmin Wislin                         Skövde
Ledamot Gun Barjung                              Skara
ersättare Maryam Elhattab                     Falköping
ersättare Börje Lindström                      Skövde

valberedning
Solveig Andersson                                   Vara
Lars Nordgren                                           Falköping
Christer Eriksson                                     Gullspång

revision
Bernt Blomgren                                       Skövde
Christer Eriksson                                   Gullspång

representanter till MP VG-styrelse
Göran Larsson Ombud                          Lidköping
Karin Olofsson ersättare                        Tidaholm

valberedning till VG-styrelse
Solveig Andersson                                Vara
Göran Olofsson                                       Tidaholm

revision till VG-styrelse
Sture Grönblad                                        Skövde

Riksvalberedningen
Christer Eriksson                                   Gullspång


Vi skall anordna extra årsmöte först helgen i november (7 el 8) beroende på vilken dag Vg har årsmöte.
Vi skall där efter valberedningens förslag fastställa vår riksdagslista samt regionlista.
Vi skall fastställa valplan och valbudget.
Vi skall fastställa våra målsättningar-

ha det bra

Kärnkraften

Vem skulle förväntat sig något annat ! centern har kapitulerat i Kärnkraftsfrågan !
Lobbyisterna med debattören på denna( Michael) blogg har verkligen fot fotfäste i Centerns miljöpolitik! 


Regeringen avbröt energisamtalen

Peter Eriksson svarar på några viktiga frågor om energiöverläggningarna som regeringen avbröt i dag.

Pressbild Peter Eriksson vägg 08, fotograf: Fredrik Hjerling

Varför blev det ingen energiöverenskommelse mellan regeringen och oppositionen?
Peter Eriksson: Regeringen vill uppenbart inte ha en energiöverenskommelse. De har ställt ultimatum om kärnkraften, trots att det är helt onödigt då vi står inför en situation med ett stort el-överskott i Sverige.

Har Miljöpartiet varit intresserade att få till stånd en långsiktig överenskommelse om energipolitiken?
Peter Eriksson: Ja, vi tror att det hade varit bra. För att få till stånd en utbyggnad av förnybar energi och omfattande energieffektivisering så är det en stor fördel om de som ska investera i sådan teknik vet att det finns långsiktiga spelregler att lita på.

Kan Miljöpartiet tänka sig att bygga nya kärnkraftverk?
Peter Eriksson: Nej, kärnkraft är dyr och onödig. Vi står inför stora överskott av el i Sverige. I själva verket har situationen aldrig varit bättre än nu att avveckla kärnkraften. Det finns inga hållbara argument varför Sverige ska bygga fast sig i ett kärnkraftsberoende i ytterligare 75 år, som regeringen föreslår. Kärnkraftens baksidor är välkända - bland annat risker vid uranbrytning, risken för terrorattentat och kärnvapenspridning samt avfallshanteringen.

Mer om dagens energisamtal
Med mycket kort varsel kallade regeringen i dag till fortsatta energisamtal, trots att det var väl känt att Mona Sahlin var i Trollhättan och Peter Eriksson i Norrköping. Istället för att få den information som var utlovad till i dag så gav regeringen istället ett villkor för fortsatta samtal för att åstadkomma en blocköverskridande energiöverenskommelse. Kravet var att oppositionen ska acceptera att bygga ny kärnkraft och att beslutet ska tas omedelbart för att förhandlingarna ska fortsätta. Beskedet från regeringen var att detta inte var förhandlingsbart.


Läs också Maria Wetterstrands blogginlägg
Mauds haveri.

Mp motionerar i Lidköping ( ha en trevlig helg)

Motion till Kommunfullmäktige i Lidköping:
Förbättring av avfallshantering i Lidköpings kommun.

 
Motion till Kommunfullmäktige i Lidköping angående förbättring av avfallshantering i Lidköpings kommun samt förbättrad information till kommunens invånare om hur de rätt skall hantera sitt avfall för att därmed bidra till ett hållbart Lidköpings kommun.

 
  I Miljöpolicyn för Lidköpings kommun antagen av Kommunfullmäktige den 23 april 2001 slås bl.a. fast att: Miljöarbetet är inte enbart en angelägenhet för förvaltningar och bolag som traditionellt har speciellt ansvar för olika miljöfrågor, utan skall vara en naturlig del för alla i det vardagliga arbetet.
 
  Avfallshantering är en miljöfråga där alla kan bidra, under förutsättning att varje enskild person vet hur hon/han skall hantera sitt avfall för att minska den negativa miljöpåverkan. Viss information om sophantering finns på kommunens hemsida, den är dock inte tillräckligt uppdaterad med hänsyn till att avfallets sammansättning ändras med tiden. Dessutom är det så att inte alla invånare i kommunen använder Internet för att skaffa sig information.
 
  Vi i miljöpartiet anser att det finns ett stort behov av saklig information om hur man skall sortera sitt avfall med hänsyn till avfallsprodukternas egenskaper - vad som är lämpligt att lägga i hushållsavfallspåsen till förbränning i Värmeverket och vad som är olämpligt att förbränna, vad som räknas som återvinnings- och miljöfarligt avfall, var de lämpliga platserna för det sorterade avfallet finns, öppettider för dessa platser m.m. En sådan informationssammanställning borde riktas direkt till varje hushåll i kommunen.
 
   Den Tekniska nämnden har bra erfarenhet av hur man skall sammanställa sådan information - det gjordes för ca 10 år sedan och skickades till alla hushåll i kommunen. Från den tiden och fram till idag har sammansättningen av förbrukningsvaror i våra hushåll ändrats, bl.a. så tillkommer allt fler små elektroniska varor, lågenergilampor, brandvarnare m.m. och ingår allt oftare i våra sopor. Dessutom så har olika diskussioner om sophantering pågått, som orsakat att det råder viss förvirring. Inte minst finns det människor som tror att Värmeverket har metoder att på ett miljövänligt sätt hantera alla slags sopor - från små föremål som batterier i hörapparater till stora elektroniska produkter som datorer.    
 
    För att människor skall vara mer benägna att sortera sitt avfall måste de, utöver information, ha möjligheter att på nära håll bli av med avfallet. Detta innebär ett behov av att se över hur återvinnings- och sopstationerna i vår kommun fungerar - vad som kan avlämnas där idag, ifall man vill sortera sina sopor och till vilken nivå som verksamheten behöver utökas i avfallsstationerna under den närmaste framtiden, för att t.ex. kvicksilverlampor blandade med alla andra sopor eller glödlampor inte skall hamna i soppåsen till Värmeverket eller till Kartåsens avfallsanläggning. 
 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi:
·        att Kommunfullmäktige ger uppdrag åt Teknisk servicenämnd att sammanställa en för hushållens behov relevant information om avfallshantering i Lidköpings kommun och att denna information skall skickas till varje hushåll i kommunen ·        att Teknisk servicenämnd skall planera och omsätta i praktiken lösningar som underlättar för människor att bli av med små mängder av miljöfarligt och/eller återanvändbart avfall i närheten av sitt boende i tätorter i kommunen samt i närheten av livsmedelsbutiker i kommunen  
 
 
Motionen är antagen som miljöpartiets gruppmotion          Gruppledare
                                                                                                                 Göran Larsson
                                                                                                                 Veronica Berling
                                                     

Kärnkraften är absolut inte framtiden

Angående kärnkraft eller inte.

När man på nytt följer den uppblossande kärnkraftsdebatten, så blir man förbluffad över alliansens "energi" och arbete på att riva upp avvecklingsplanerna för att istället göra det möjligt att bygga nya kärnkraftverk.

De låter lobbyister och reaktorkramare jobba för högtryck för att ge kärnkraften en positiv bild. Men om man verkligen granskar det hela, så märker man att den bilden inte är sann.

Man undanhåller viktig fakta om riskerna med den.

De låter skolbarnen tillhandaha en folder som handlar om energi. En mycket "gullig" sådan som delas ut gratis. Den handlar om de olika energikällorna som vi är beroende av, där barnen får tycka till om olika saker angående energislagen. De får fylla i olika rutor och rita/berätta. Där står bland annat om sol, vind, vatten och kärnkraft som de goda miljövalen. Kol och olja beskrivs som mindre bra.

Att kärnkraften skulle vara ren är en mycket falsk sanning. Det är i mina ögon otroligt att man utsätter barn för en sådan lögn i vårt land idag. Det enda som står om kärnkraften är att uran kan vara farligt. Det står ingenting om hur farlig hela uranbrytningsprocessen är. Det beskrivs inte med ett enda ord att i t ex Australien där man har mycket stora urangruvor ligger enorma radioaktiva slagghögar nedsänkta i vattenbassänger som riskerar att läcka ut i grundvattnet och att detta kan få katastrofala följder.

De nämns inget om att det bedrivs uranbrytning i några nordamerikanska indianreservat och att människor som jobbar i dessa, i flera fall har drabbats av sköldkörtelcancer, lungcancer och leukemi. Många av dessa familjer har förlorat pappan i familjen på grund av gruvarbetet.

Vi har slutförvaringen som måste fungera resten av jordens livstid ut, (tillåt oss att småle), för att inte tala om en total härdsmälta som inte alls är omöjlig.

Det som är allra tråkigast är att sanningen alltid skall undanhållas vanligt folk, så är det hela tiden.

De som ej är pålästa, däribland barn och personer som inte satt sig in i det hela är hela tiden duperade av lobbyister och reaktorkramare. De får inte alls någon sann bild av vad som kan hända. Det är så lätt att dupera och lura med sig "Svensson", när man har den mediala makten.

Det finns också andra faror att ta med i bilden. Med World Trade Center i minnet så är det inte alls orimligt att kärnkraftverk i framtiden kan komma att utsättas för attentat (hoppas inte). Om man ser till människans krigiska historia så är det en utopi att det ska bli en ständig och varaktigt fred. Tråkigt nog så är det så, och om en fiende skulle gå till angrepp vad försöker han att slå ut först och främst? Ett vindkraftverk? Eller ett kärnkraftverk? Skulle det sistnämnda vara förbjudet?

(tillåt mig att småle igen).

Vad skulle hända om man i det tätbefolkade Europa slog ut ett tiotal kärnkraftverk? Sårbarheten med denna energi är fruktansvärd, sanna mina ord.

Denna energi kan bli Homosapiens gissel.

Med tanke på KD:s omsvängning i kärnkraftsfrågan, måtte detta parti som förespråkar kristen etik och moral slippa vara med att tända Lucifers eld eller vikingarnas Ragnarök. Eller ska man säga som centerns partiledare "jag tänker på mina barn och barnbarn". Jag undrar just vad mammorna i Tjernobylområdet tänker om sina barn och barnbarn...

Sist men inte minst förstår jag att FP vill stärka försvaret. Man måste ju med alla medel försvara våra kärnkraftverk vid ett allvarligt läge. Var det inte 100 stycken nya plan man ville ha? (tillåt oss att småle).

För det första så har vi energi så att det både räcker och blir över. Skulle det behöva byggas nytt så snälla för all del bygg inte ut mer kärnkraft!

Vi hoppas att vi människor skall kunna leva långt in i framtiden i en oförstörd värld där de som vill ska kunna röra sig fritt i en frisk miljö med jakt, fiske, bär och svampplockning som människor alltid har tyckt om att göra.

Fram för endast total "ren" energi.

Tänk på våra barn och barnbarn och på vår vackra planet!

Signatur:

Två sanna miljövänner

Kent Johansson i Bredared

Göran Larsson i Lidköping /MP


GL nytt

Hej !

Det blir en intressant vecka framöver !

Möte med S och V i morgon inför Budget mm
Kommunstyrelse på tisdag gällande budgetinriktningen,
Möte på onsdag med Corswandt gällande planeringen av Mp Skaraborgs årsmöte på söndag samt utbildningsdag på lördagen . Allt detta på Vara folkhögskola !

Det känns att valet till Europaparlamentet närmar sig och jag är ju på 22 plats på listan och jag kommer de två sista veckorna inför valet (7/6) jobba mycket aktivt för partiets räkning !

Jag hoppas kanske på 3 mandat för partiet i parlamentet . Vi har i dag 1 men realistiskt är nog 2.
Kul att den första opinionsmätningen gav oss ett bra resultat och att Junilistan låg under 4%..

/ GL