Val 10 närmar sig.....och det känns så gott att vänta på ett rekord val för de gröna

2010

15 Januari

Sista dag som partierna ska ha anmält att deras partivalsedlar ska läggas ut i alla lokaler där man kan rösta. Detta gäller endast partier som fått mer än 1 % av rösterna i hela landet i något av de två senaste riksdagsvalen samt partier som är representerade i landstings- eller kommunfullmäktige.

1 mars

Ansökan om registrering av partibeteckning ska ha kommit in till Valmyndigheten.

Valmyndigheten tar fram statistik över röstberättigade. Statistiken används för att beräkna hur de fasta valkretsmandaten ska fördelas mellan valkretsarna i riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigval.

15 april

Sista dag som partierna ska ha meddelat att deras kandidater ska vara anmälda.

Sista dag som valsedlar kan beställas för leverans senast 45 dagar före valdagen. Valsedlar kan beställas även efter 15 april, men utan 45-dagarsgarantin.

30 april

Sista dag för Valmyndigheten att besluta om antalet fasta valkretsmandat i varje riksdagsvalkrets.

Sista dag för länsstyrelsens beslut om fasta valkretsmandat för val till landstings- och kommunfullmäktige.

Slutet av juli

Utlandsröstkort sänds till väljare som har utvandrat och som bara har rösträtt i riksdagsvalet.

5 augusti

Brevröst får göras i ordning och skickas från utlandet.

20 augusti

Rösträtten bestäms efter de uppgifter om folkbokföring som finns i skatteverkets register.

Sista datum för utlandssvenskar som varit utvandrade i mer än 10 år att lämna in anmälan till skatteverket om de vill tas upp i röstlängden.

26 augusti

Svenska ambassader och konsulat får börja ta emot röster.

Första dagen som budröst får göras i ordning.

1 september

Väljare som är bosatta i Sverige bör ha fått sitt röstkort.

Förtidsröstningen startar.

7 september

Om väljaren tycker att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter finns det möjlighet att skriftligen begära rättelse hos länsstyrelsen. Skriftlig begäran ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den här dagen.

18 september

Länsstyrelsen ska senast den här dagen meddela tid och plats för den slutliga sammanräkningen.

Röster som tagits emot på svenska ambassader och konsulat bör vara framme hos Valmyndigheten.

Valdagen 19 september

Vallokalerna är öppna mellan kl. 08:00 och 20:00. Vissa ställen kan ha kortare öppettider. Tiderna står på röstkortet.

Klockan 20:00 avslutas röstningen och rösterna börjar räknas i vallokalen. Riksdagsvalet räknas först, sedan kommunfullmäktigvalet och sist landstingsfullmäktigvalet. Resultaten från valnatten är preliminära.

20 september

Sista dag som en brevröst kan tas emot hos Valmyndigheten.

Länsstyrelsen börjar den slutliga räkningen av rösterna. Då räknas även personrösterna. Riksdagsvalet räknas först, sedan kommunfullmäktigvalet och sist landstingsfullmäktigvalet.

22 september

På onsdagen efter valdagen räknar kommunernas valnämnder sena förtidsröster. De räknade rösterna lämnas till länsstyrelsen så att riksdagsrösterna kan räknas där samma dag. Riksdagsvalet brukar bli färdigräknat under onsdagsnatten.

23 september

Sammanräkningarna fortsätter för kommunfullmäktigvalet, som beräknas vara klart under veckoslutet.

Runt 29 september

Valet till landstingsfullmäktige brukar vara klart i mitten av andra veckan efter valdagen.

Inom 10 dagar

Den som vill överklaga valet ska senast tio dagar efter det att valet avslutades lämna in en skrivelse till den myndighet som har fattat beslut om valresultatet. Riksdagsvalet avslutas genom att Valmyndigheten meddelar resultatet i Post- och Inrikes Tidningar. Kommun- och landstingsvalen avslutas genom att länsstyrelsen i sina lokaler lägger fram protokollen för granskning.


förlossnings frågan..i fokus

 

   

 • Värna mödrars rätt att stanna längre än 6 timmar på BB
 •  

   

 • Varje enskild förlossning är en unik upplevelse. Det kan alla kvinnor som någon gång fött barn intyga. I bland pågår värkarna från tidig morgon till sen kväll innan förlossningen kommer igång, andra gånger "ploppar" barnet ut på bara några timmar. Alla kan vi nog vara överens om miraklet i hur mycket en mänsklig kropp kan klara av. Känslan, glädjen, smärtan, bebisen. Varje förlossning är unik, varje mammas behov av tid för återhämtning och eftervård likaså.
 •  

   

   

   

 • Detta är anledningen till att Miljöpartiet är mycket tveksamma till det förslag som nu diskuteras bland de lokala hälso- och sjukvårdspolitikena i Göteborg, och som innebär att den genomsnittliga vårdtiden för andraföderskor av besparings- och prioriteringsskäl måste kortas. Vi säger nej till att införa en generell sextimmarsregel, också för okomplicerade förlossningar. Mödrarna måste själva kunna avgöra om de känner behov av att stanna över natten eller inte, naturligtvis i samråd med medicinsk expertis.
 •  

   

   

   

 • Miljöpartiet tycker det är fel att en sådan här diskussionen initierats av besparingsskäl. Vi anser att kvalitén alltid måste utgöra ramen för diskussioner om prioriteringar, inte kortsiktiga risker för röda siffror i budgeten. Och vi är bekymrade över att den upplevda kvalitén för mödrarna, oavsett de medicinska resultaten, försämras. Det går heller inte att bortse från att antalet komplikationer riskerar öka. Det finns exempel på blödningar som uppstått oväntat också efter 8 eller 10 timmar och några svar på eventuella följder i form av komplikationer eller kostnader kring detta, ges inte i det material som ligger till underlag för prioriteringarna.
 •  

   

   

Avslutningsvis ser vi behovet av att lyfta hela frågan om förlossningsvården till en regionövergripande nivå. Det är inte okej att mammor i Göteborg eller Mölndal kan tvingas gå hem efter sex timmar, medan mammor i Skövde, Borås och Trollhättan kan fortsätta räkna med att få stanna över natten. Det rimmar inte med intentionerna om en likvärdig vård i Västra Götaland.


Vänersjöfarten i fokus

Vänersjöfarten är viktig fråga för nationen och självkart ska vi satsa på denna..

Miljööverdomstolen har sagt nej till att stänga mynningen för Göta Älv i Göteborg med en så kallad låg gång och cykel bro

Detta är bra förståss--!

Vi anser att frågan om utvecklingen av Vänersjöfarten är en prioriterad fråga och vi anser att den har såväl nationell som regional betydelse.

Vi har en positiv utveckling inom Vänerhamn och dess största hamnar som är i Karlstad och Lidköping och vi i Mp Lidköping vill verka för ökade andel transporter via sjöfarten
och detta inte minst ur ett klimat perspektiv, där vi vill flytta transporter från väg till sjö. Detta minskar Co2 utsläppen betydligt.
Det är av stor betydelse att inga nya broförbindelser hindrar denna för oss så viktiga sjöfartsutveckling.
Svaret är alltså mycket tydligt för oss att lokala Göteborgs intressen gällande broövergångar inte på något sätt kan prioriteras före sjöfarten och dess behov av tillgängliga vattenförbindelser från Göta älvs mynning till Vänern.
Broar får byggas utifrån detta perspektiv ! Detta gör att allt för låga broar inte kan byggas över Göta Älv i Göteborg !

Vi har också tydliggjort behovet av att bygga om slussarna i Trollhättan utifrån att vi ser att vänersjöfartens betydelse i framtiden kommer att öka för väner kommunerna !Förlossningsvården i fokus...o tydlig ledarskap !


Dagens göteborgspost beskriver väl min motivering till den kritiska frågan jag riktade mot Kerstin Brunström gällande det prioriteringsarbete som på väldigt kort tid kommit fram med en lista som bl,a vill minska vårdtiden för okompliserade födda bäbisar ner till 6 timmar som norm..

Detta skulle väl kunna spara upp till 7 millioner ,,??

Debatten på min fråga där ca 20 personer deltog där jag hade 3 inlägg samt ca 10 tal kommentarer på en del av talarna.

Kerstin (S)  vill inte vara tydlig men ordföranden i Hälso och sjukvårdsutskottet Jonas Andersson (Fp) var tydlig när han sade att frågan om att skapa en förlossningsvår med inriktning mot tidig hemgång (6 timmar) måste genomgå en analys inom regionens medicinska sektorsråd som ska värdera fråga utifrån lika vård synsättet inom VG.

Jonas Andersson visar tydligt hur ledarskap skall hanteras och jag måste ge honom beröm för detta och ser väl att han skulle vara en god politisk ledare för regionens hälso och sjukvård även efter nästa mandatperiod..''

Jag har väl som grön och gruppledare i Lidköping ett väldigt förtroende för ett lokalt rödgrönt ledarskap med Kjell Hedvall men det ska inte motsätta att jag skulle kunna se att vi i regionen skulle kunna ingå i en majoritet där Jonas kan fortsätta att leda hälso o sjukvårdsarbetet på den övergripande regionala nivån och han visade detta i denna ganska pressade sitvation som min fråga skapade i majoriteten.
Det är i pressade sitvationer som man verkligen kan bedöma ett ledarskap och som sagt Jonas visar att han kan skapa förtroende vilket han visade inte minst med arbetet med Västra götalands primärvårdsreform..

BB debatten

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.253991-stora-risker-med-kortad-vard-pa-bb


läs denna länk..GP debatt..kritik mot 6 timmars hemgång från BB !

Viktig debatt nu på tisdag den 24,,,om de detta i regionfullmäktige..


Hem från BB efter 6 timmar ??????

Min fråga till SU,s ordförande Kerstin Brunström S gällande att införa en riktlinje på 6 timmar i stället för nuvarande 48 timmar har väckt debatt  och jag är än mer övertygad att detta är fel väg att gå trots att Västenorrland(Umeå universitet sjukhus) Örnsköldsvik (på väg att införa) har kört i gång med detta...

Följ debatten på närradion den 24..kl 10 till kl 17,,ca..

citat ur GP nedan "Läs och reflektera ..vad tycker du?"Jag blev så fruktansvärt arg när jag läste om SU:s senaste besparingsförslag. 6 timmars eftervård på BB

Hur tänkter ni? Det finns inte en möjlighet att en kvinna kan gå hem så tidigt. Jag har själv fött 2 barn och väl behövt tiden efter både för mig själv och för barnens skull.

Vad besparingarna kan få för konsekvenser är:
-Risk att man missar allvarliga hjärtfel
-Ökad risk för förlossningsdepressioner när man skickar hem vilsna och osäkra mammor
-Ammningen har inte kommit igång ännu, vilket kan resultera i komplikationer så att mamman väljer att inte amma allls
-BVC kommer att bli överbelastat från dag 1, har de dessa resurser och kompetenser?
-Privata vårdinrättningar kommer med all största sannolikhet att växa fram, där de som har råd at betala kan få bättre vård. Är det så ni vill ha det?

Hur kan ni ens komma på tanken att spara på något så viktigt - Barnen vår framtid!"

GL nytt

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.252833-sparforslag-pa-su-stoppas

Debatten om SU,s prioritering med ögonsjukvård, förlossningar mm.

Följ detta på Regionfullmäktige den 24. På närradion går det att lyssna på.

Kul att kunna påverka majoriteten i detta.. Viktig fråga

Mat

   Peter Eriksson...Göran Larsson

Alliansen i Lidköping vill spara minst 10 millioner mer i verksamheterna nästa år samtidigt som de nu kommer med ett valutspel där de ska finnas pengar för att bygga ut köken vilket vi i majoriteten sagt att det ska vi kunna göra när ekonomin så tillåter. Vi måste ha välfärdsarbetare som kan jobba i skola , vård och omsorgen i framtiden och vi kan inte spara för mycket här som Alliansen vill. Bra kök i verksamheterna utan personal är inget värt,,,, Utbyggnad ska ske på ett planerat sätt och Vänerkök upprustas..Vi kommer ha 41 tillagningskök och Vänerkök samt 41 mottagningskök som då succesivt bygges ut,, Men denna kostnad måste vi utreda och sedan återkomma till vad det innebär till juni 2010. Att bara lägga in pengar nu är populistiskt...
MP vill ha bra kvalitativ ekologisk o närproducerad mat...lagad så nära den som ska äta maten som möjligt.

Peter Eriksson talade till oss på kommun/landstingsdagarna om detta med mat och att den ska vara tillagad nära o att detta är en av våra valfrågor...
Den 2 december är det seminarie i studieförbundet vuxenskolan på skaragatan om mat/klimat med Maja Österberg.. kom dit..kl18 börjar det

10 mån och 2 dagar till 2010-09-19 Valdagen


Tack alla i medlemmar Lidköping och i Skaraborg för att ni gett mig förtroendet att toppa kommunlistan och regionlistan. Jag ska försöka mäta upp till era förväntningar och vara ledande i arbetet att göra ett sällan skådat grönt segerval så här 10 månader och två dagar innan valet.

Alla i stan vet att vi gröna är starka och på frammarch men det krävs ett tydligt arbete för att nå framgång men det känns väldigt bra och det beror på att det finns så många trevliga gröna vänner som nu är villiga att göra ett jobb inför valet..


MP SKARABORG HAR FASTSTÄLT SINA LISTOR TILL VAL 10.

PÅ MP Skaraborgs Valårsmöte i Skövde den 14/11, så beslutade de 48 medlemmarna att listorna i skaraborg skulle se ut på följande sätt, på riksdag och regionlistan.
Vi beslutade att målsättningen av att ta ett riksdagsmandat och två regionmandat.

                                                  RIKSDAGSLISTAN (DE 7 FÖRSTA NAMNEN)


1       Helene Stiernstrand                                                  Lidköping

2.      Nils Farken                                                               Mariestad

3.      Caisa Lycken                                                            Borås

4.      Jasmin Vizlin                                                              Skövde

5.      Göran Håden                                                             Göteborg

6.      Malin Larsson                                                            Skara

7.      Herman Andersson                                                    Lidköping

 

                                               REGIONLISTAN  (DE 7 FÖRSTA NAMNEN)

1.      Göran Larsson                                                     Lidköping

2.      Roland Wanner                                                   Falköping

3.      Karin Olofsson                                                    Tidaholm

4.       Sjuhärad                                                          Beslutas den 6/12.

5.      Jasmin Vizlin                                                        Skövde

6.      Malin Larsson                                                      Skara

7.      Lars Nordgren                                                     Falköping


MP-LRF-SV/ARENA och STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLA arrangerar

2 DECEMBER  

Maja bjuder på
3 smakprover
Klimatmat
– låt årstiderna inspirera till en hälsosam och läcker matlagning

MAJA SÖDERBERG –
Författaren till boken ”Majas
klimatmat”. En föreläsning med
smakprover och diskussion om
hur man enkelt och roligt skaffar
sig klimatsmarta och samtidigt
hälsosamma matvanor. Var
beredd på att komma hem full
med inspiration och ny lust att
experimentera i köket.

Onsdagen den 2 december klockan 19.00 Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Skaragatan 26 Lidköping
Biljetter bokas på tel: 0510-223 40 eller lidkoping@sv.se Pris: 100 kr

HAMNSTADEN


Bra att länsstyrelsen i Västragötalang går ut med att säkerhetshöjden för nybygge längs med vänerstranden skall vara 47,2 meter och detta skall gälla hamnstaden också¨vilket är mitt tydliga krav..

Vi kan inte använda att det blir ändå översvämning i halva staden vid dessa höjder... En annan fråga är försäkringar som kommer att bli mycket dyra om bolagen ens vill ge detta vi strandnära byggande under 47 meters nivån..


Hamnstaden måste klimatanpassas !

rödgrön sämja i stan..


Jag och Linda träffade Kjell H, Marita B, Kenneth L från S och Bo E från V för att diskutera investeringsperioden 2011-2013. Vi håller ner nivåerna till strax över 100 millioner /år för att klara avskrivningar och ej låna ngt

Vi kommer presentera detta from arbetsutskottet nästa vecka och vi tar belutet i ks den 1 dec och sedan i kommunfullmäktige i december och det kändes bra att träffas och jag skulle vilja uttrycka att vårt rödgröna sammarbete känns bättre än någonsin.

Vi har ju nu en gemensam budget för 2010 och vi kunde klara detta kommande år med en mindre skattehöjning är tänkt med 30 öre i stället för 60 öre,,,

debatten om den kommer i kommunfullmäktige den 28 nov. Nu börjar valdebatten skulle jag vilja säga..

Alliansen ligger långt efter just nu och ju längre tid det dröjer innan de presenterar sina nya ledare destå bättre för oss i majoriteten !
Det underliga är att de inte verkar se detta så låt det dröja till mars 2010 !

Det finns mycket som talar för en fortsatt rödgrön majoritet i Lidköping och hur bra ska inte detta bli för invånarna med en rödgrön regering..!


GL-info


På Lördag smäller det som det heter !  Då är det medlemmarna som bestämmer hur skaraborgs region/riksdags lista ska se ut.. Det kommer bli det största möte vi haft på skaraborgsnivå med kanske upp till 60 deltagande..
Det kommer ju att ge legitimitet till listan och verkligen skapa grogrunden till en bra valrörelse,,


I dag var det kommunstyrelse och det var trevligt att vi nu trots den djupaste konjunktursvacka vi haft sedan 30 talet kan sänka vår preliminära skattehöjning från 60 öre till 30 öre, vilket är bra då det aldrig är roligt att höja någon skatt.

Alliansen vill ej ha denna höjning men verkade ganska lugna men vi får se hur tongångarna är på kommunfullmäktige den 30 nov då beslutet ska fastställas..

På samhällsbyggnad så diskuterade jag vikten av grönt vid arena området, samt att vi ska få information om hamnstaden nästa möte..8 dec. Styrgruppen för denna bestående av S o M politiker har ett möte den 20 nov och denna ska sedan släppa utredningsmaterialet och hur den politiska beredningsprocessen ska se ut ?
MP och V ville att man först skulle utreda hela området ordentligt för att få grunden till planeringsprocessen men S och M ville att det skulle ske paralelt för att skynda på processen och detta är jag inte nöjd med... vi får se hur det blir framöver...Vattenfall.-.en katastrof


Vattenfalls utspel (Lars G Josefsson-koncernchef)om 4 nya reaktorer på ringhals och forsmark till 2030 med en ökat elproduktion på 70 % och att detta är positivt ur ett koldioxidperspektiv är ett katastrofalt utspel men den nya energilagstiftningen som Alliansen fått igenom trots nej från S-V och MP...

Säg nej till detta ..rösta bort Alliansen i val 2010---så kommer Vattenfall inte kunna verkställa sina planer----

GL nytt


Nu är det sista veckan inför årsmötet den 14 november i Skövde kl 10,30 till 15,30... Det ska bli ett mycket intressant möte som ska fastställa våra region och riksdagslistan..

I går faststälde vi vårat regionala valprogram och det blev en intressant debatt mellan mig och Martin Joneskär gällande partiets synsätt på så kallade vinster i vården...

Vi var väl båda överrens om att vi inte vill att stora företag ska kunna exploatera välfärdssektorn med att kamma in stora vinster och ge dem tillbaka till aktieinnehavarna..
Frågan är på riksplanet och gäller lagstiftning om hur man får göra eller inte och här är jag överens med Martin att jag vill se en skärpning.

Frågan gäller ju också våra egna verksamheters möjligheter att betala tillbaka överskott till bonuslönesystem mm.
Jag var där i mot inte för att skriva in det som en attsats i vårat valprogram som det nu blev efter att omröstningen slutade med 19 mot och 24 för..

Det handlade om att regionen äger ju inte frågan men visst vi kan rent ideologiskt visa vår vilja förståss.


Jag är för att vi har andra etableringar i vår primärvård än vår egen som drivs skattefinansierat och det sade vår regionfullmäktigegrupp ja till i och med införande av Västragötalandsregionen primärvård(VGPV) och dess särskilda styrsystem gällande vårdvalet.
Debatten i går andas en rädsla för att de andra aktörerna som nu finns bland de 204 vårdcentraler vi nu har jämfört med tidigare 140 ska allt mer drivas av multinationella vårdföretag som tar in stora vinster som sedan betalas tillbaka till aktieägarna.

Jag beskrev möjligheten för de nya små vårdföretagen som , Kinnekulle hälsan, bräcke diakoni och hälsans bus mm och deras sätt att driva vården med helhetssyn med förstärkt prioritet mot hälsa och att jag på sikt tror att komplementära behandlingsformer kommer att bli vanligare inom detta system.
'
Jag bedömmer att rf gruppens ställningstgande i VGPV frågan där alla sade ja utom 1-= 7 ja och 1 mot fortfarande är en fråga som diskuteras och då inte minst i Göteborg och självklart är det så att vi får se vad valet i regionen säger men denna nuvarande modell vilar på 7 partier av 8 (V säger nej) .

Även om vi får en ny riks regering så vill man att denna reform ska vara långvarigt hållbar i regionen---(vi har satt tiden till 2014) på kontraktet med de 204 vårdcentralerna i regionen....
Jag säger väldigt tydligt nej till vårdvalssystem på sjukhusen för det slår sönder struktur och prioriteringsarbete men jag ser möjligheten för denna modell inom primärvården.

Primärvården i VG kostar ca 5,1 milljarder av en 35 miljardersbudget och skall vara en viktig bas med målet att nå 80 % av all vård samt vara motorn i närsjukvården och den allt större andel öppenvård som ges i led av den medicintekniska utvecklingen, vilket jag också poängterade i debatten.

Vi i mp sitter i en välfärdsgrupp med S och V som ska vara klara innan den 15 mars och det är klart att denna fråga bör diskuteras i denna grupp sedan ska vi ta in att MP har sagt att vi ska vara småföretagarnas parti med sänkning av arbetsgivarskatt med 10 % mm och vi som gröna ser gärna friskoler mm..

Jag sade till MP Göteborgs ombud och tillika motdebbatören i denna diskussion inför 43 ombud att han får ta upp debatten på vår rikskongress 2010 i Uppsala..


debatten om sprutbytesprogram

För och emot

Argument för sprutbyte

Sprutbyten underlättar rehabilitering
Med sprutbyten skapas en kontakt mellan samhället och missbrukaren.
En kontakt som inte varaktigt kan skapas på något annat sätt med en aktiv missbrukare. Förtroendet mellan missbrukare / samhälle kan därigenom hållas genom hela missbruket. Detta förtroende är mycket viktigt för att underlätta för missbrukaren att sluta.

Sprutbytesprojekt räddar liv och förbättrar hälsa
Genom att hindra smittspridning samt genom att aktiva narkomaner får tillgång till sjukvård som de annars inte skulle komma i kontakt med. Sår och skador sköts om vilket gör att det allmänna hälsoläget förbättras.

Sprutbyten förhindrar blodförgiftningar
Narkomaner dör oftare av blodförgiftningar än av HIV eller hepatit. Blodförgiftningarna uppkommer av orena sprutor. I debatten fokuseras bara på hepatit och HIV vilket leder fel. Sprutbyten är mycket effektiva för att förhindra blodförgiftningar

Något måste göras för att få ner döds- och sjuktalen
Dödstalen bland svenska narkomaner är bland de högsta i västra Europa. Ett steg i arbetet för att få ner dessa är att inrätta sprutbytesprojekt.

Möjlighet att kunna leva som frisk efter avslutat missbruk
Möjligheten att kunna leva ett bra och friskt liv efter att ha slutat med droger utgör en bättre plattform för förändring än att se fram emot ett liv med kanske HIV, hepatit samt andra sjukdomar.

Sprutbyten är en hälsofråga – inte en narkomanvårdsfråga
I hälso- och sjukvårdslagen anges att var och en har rätt till vård. Narkomani klassas av sjukvården som ett sjukdomstillstånd. Det borde därför vara en skyldighet för landstingen att erbjuda denna form av stöd, service och vård till denna patientgrupp.

Rena sprutor skyddar narkotikaberoende och andra från smitta
Genom att minska smittspridningen inom gruppen narkotikaberoende finns det mindre risk att smitta sprids till gruppen icke narkotikaberoende genom till exempel sexuella kontakter.

Argument mot sprutbyte och motargument

 

Att ge rena sprutor till narkomaner ger fel signaler
Vilka signaler ger man till narkomanerna nu? Skyll dej själv. Vi struntar i om du dör eller om du får en livsfarlig sjukdom. Du ska sluta knarka, sen kan du få hjälp.
Detta tänkande har lett till den nuvarande situationen med orimliga sjuk- och dödstal. Signalen man ger till aktiva missbrukare med ett sprututbyte är: Vi vet att ni finns, att ni har problem och vill hjälpa er med dessa problem när ni är redo för det. Under den tiden det tar er ska ni inte behöva smittas av en obotlig sjukdom

Att öppna tandläkarmottagningar och hälsocentraler för narkomaner fungerar lika bra för att skapa kontakt och bygga förtroenden
Nej, det stämmer inte. Man går till tandläkaren när man har ont i tänderna och till vårdcentraler när man känner sej sjuk. Med sprutbyten får man en mycket mer regelbunden kontaktyta under längre perioder. Personal/missbrukare börjar känna varann på ett helt annat sätt än tillfälliga kontakter på en vårdcentral

Det finns inget som visar att sprututbytesprogram har någon effekt
Det finns många undersökningar som visar att sprutbytesprojektet har positiva effekter. Det finns inga undersökningar som visar att sprutbytesprojekt har negativa effekter i form av ökat missbruk, eller bidrar till nyrekrytering till missbruk.

Sprutbytesprogram är första steget mot en legalisering
Hur då? Det finns ingen seriös kraft i Sverige som kräver sprutrum eller legalisering av någon drog. Ett argument taget ur luften.

Göteborg har inte haft något sprutbyte och de har ingen spridning av HIV
Beror på att bruket av heroin traditionellt varit mindre i GBG än i Malmö och Stockholm. Detta mönster har emellertid ändrats och heroin är nu vanligt i GBG. Med heroinet följer injektionsmissbruk och med det smittspridning. Dessutom har en person smugglat sprutor i stor skala till GBG och sålt till missbrukare till självkostnadspris. Detta kan ha hållit antalet smittade i GBG nere.

Sprutbyten står i motsats till behandling genom att det tar resurser från narkomanvården
Tvärtom! Erfarenheten från 80-talet, när HIV kom till Sverige, visar, att en aktiv narkomanvård med ett brett utbud av vård- och rehabiliteringsalternativ fick många att lämna sitt missbruk. De som inte förmådde att sluta direkt fick åtminstone kunskap om smittvägar. Ingen vill smitta eller bli smittad, och den viljan finns också i ett aktivt missbruk. Man måste ge människor en chans att hålla sig friska, även om man inte kan sluta använda narkotika omedelbart.

Rena sprutor.se

Regionårsmöte i Göteborg på sjömanskyrkan

Vi har i morgon ett stort regionmöte på sjömanskyrkan i Göteborg. Vi kommer vara strax över 80 personer som ska fastställa vårat regionvalprogram.

Det handlar om regionens hälso och sjukvård, regionutveckling, miljö, utbildning och kultur.
Jag tror att det ska gå mycket bra att få till alla beslut på en dag och det är kul att så många kommer för det visar på ett gediget engagemang i dessa så viktiga frågor...

MP hade i valet 2006 strax över 5% av rösterna i regionen, vilket gav 8 mandat av de 149 som finns.
I regionen har S 52, FP 14 och C 11 = 77 (majoritet)
M har 36 , sjukvårdspartiet 4, V 10, KD 12 och 2 tidigare sjukvårdspartister utan partibeteckning.

Om man tittar på dagens läge ur ett rödgrön och alliansperspektiv så ser du så här.
70                 73                              

Jag har som regionpolitiker och kandidat till skaraborgslistan en förhoppning om att vi ska kunna ingå i en rödgrön majoritet i regionen precis som på riks och lokalt i Lidköping.


motion av MP i regionen

Sprututbytesprogram för narkomaner i Västra Götaland

I en motion till Regionfullmäktige föreslår Göran Larsson att det inför ett allmänt sprututbytesprogram för narkomaner i Västra Götaland

Lars- Erik Holm, generaldirektör för Socialstyrelsen, Johan Carlson, generaldirektör Smittskyddsinstitutet och Sarah Wamala, generaldirektör för Statens Folkhälsoinstitut har tillsammans skrivit en debattartikel som publicerades på DN debatt den 4 november. De tre undertecknarna stödjer ett allmänt införande av sprututbytesprogram för narkomaner i landet, och motiverar ställningstagandet som en viktig folkhälsofråga.

De tre författarna skriver bland annat följande:
?Sverige har sedan 2006 en lag som tillåter landstingen att starta sprututbytesprogram. Socialstyrelsens särskilda föreskrifter för sprututbytesverksamheten ställer hårda krav på att sprututbyte endast är tillåtet som en del av en bredare verksamhet som riktar sig till missbrukare. Det handlar bland annat om hälsorådgivning av läkare, motiverande samtal, information om hur man skyddar sig mot sexuellt överförbara infektioner, test och vaccinationer. Verksamheten ska en öppen dörr mot vård och behandling.

Behandlingsprogrammet har missbrukarna i fokus och syftet är att motivera dem att sluta missbruka och göra det innan de ådrar sig kroniska sjukdomar. För individen innebär detta en möjlighet till ett liv utan hiv och hepatitsmitta. För samhället innebär det samtidigt en stor besparing eftersom varje missbrukare som förhindras att bli hiv- eller hepatitsmittad innebär en hälso- och samhällsekonomisk vinst?.

Miljöpartiet de Gröna hade med införandet av ett sprututbytesprogram för narkomaner i Västra Götalandsregionen som ett av våra uppdrag i den budgetskrivning vi presenterade för fullmäktige i samband med juni månads budgetmöte. En budget som dessvärre avslogs.

För oss är det mycket viktigt att vi nu tar tag i denna viktiga fråga för en grupp som verkligen lever i ?utanförskap?. Samhället har så mycket att vinna på att göra livet bättre för dessa människor, både på individuell nivå och rent samhällsekonomiskt.

Med anledning av vad som ovan anförts föreslår undertecknad fullmäktige besluta

att ge folkhälsokommittén i uppdrag, att i samverkan med Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott, utveckla särskilda regionala riktlinjer för hur ett sprututbytesprogram ska utformas,

att utifrån dessa riktlinjer implementera särskilda sprututbytesprogram för narkomaner i vår hälso- och sjukvårdsverksamhet

att en särskild studie på tre år görs på de ställen där sprututbytesverksamheten startas upp för att vi ska kunna skaffa oss kunskaper för att på sikt kunna utveckla denna verksamhet i hela vår regionala hälso- och sjukvårdsverksamhetGöran Larsson, Hälso- och sjukvårdsgruppledare för Miljöpartiet de Gröna


GL nytt


Det känns mycket bra att vi nu har faststält vår lista och jag får självklart tacka för det förtroendet medlemmarna visat mig och jag ska försöka att jobba hårt för att inte göra någon besviken och att vi ska klara målsättningen med 4,a mandat. Jag kommer att prioritera mitt kommunal/regionala arbete och jag anser att kombinationen passar mycket bra för mig att verka både i Västragötalandsregionen och i Lidköping.

Vi har så mycket arbete framför oss med att klimatanpassa politiken och gå från ord till handling och klimatanpassa kommunen till en av Sveriges första fossil-fria.. jag känner att vi rödgröna i Lidköping ska klara detta och vi behöver till detta en ny rödgrön regering samt en politik i regionen där vi gröna har mer att säga till om..

Nu sätter skaraborg listan i regionen och riksdagen den 14/11 kl 10 till kl 16 på rotegatan 3 i Skövde...
Det ser mycket intressant ut med flera än någonsin som vill vara engagerade--Jag själv hoppas kunna få fortsätta i regionen och som sagt vara kombinera detta med mitt kommunalpolitiska uppdrag..

Kul att mötet den 1 november var så välbesökt med 18 medlemmar från Lidköping samt 4 besökare från Vara, Skövde, Mariestad och Falköping..  Vi är på gång och det är helt rätt för oss Kjell Hedvall att vara så tidiga med listan och jag förstår att stora SAP kanske inte är klara förän januari ?? Men nu har vi tagit ledningen inför valet som jag ser det och det behöver vi göra då vi ska fördubbla antalet röstande på oss från
ca 960 till 1920...och ni S som hade ca 9500 röster kan ju knappas förvänta er..19 000 röster av ca 30 000 röstberättigade...


MP,s kommunlista inför val 10


Göran Larsson
Linda Nieuwenhuizen
Veronica Berling
Herman Andersson
Anna K. Ejstes
Peter Skallström
Alexandra Ryberg
Mikael Larsson
Amanda Odhner
Madeleine Larsson
Bengt Eriksson
Miroslava Trendowicz-Hansson
Kerstin-Maria Aronsson (f.d Stallin)
Björn Kornerup
Solveig Eliasson
Margarete Larsson
Clary Bertilsson