Nu är vi på gång i Regionen !

    Dagens regionfullmäktige har beslutat att godtaga S-V och MP,s tilläggsbudget med stöd av sjukvårdspartiet . Det blev en votering där vi hade 74 röster, M 39 röster och 36 avstog.  C reserverade sig till sitt förslag och likaså FP och KD. SD hade inget förslag alls.

Vi satsar 200 millioner extra på Hälso och sjukvården och 40 millioner kr för att frysa kollektivtrafikens biljett-pris höjningar !

Jag tackade regionstyrelsens ordförande Gert Inge Andersson (s9 för en bra dag vilket han också ansåg det var.

Jag är nu invald i servicenämnden som vice ordförande och skall som detta träffa ordförande Lena Hult och 2,a vice Tord Gustavsson den 10 januari.
Jag är också invald som ersättare i samordningsnämnden Västragötaland/ Halland.

det kommer att bli en spännande tid framgent i den regionpolitiska världen !

kul att vi gröna nu är med och påverkar på riktigt !

Nya kommunfullmäktige i Lidköping !

I dag ska vi sänka skatten från 21,39 till 21,29 vilket jag bedömmer knappt kommer att märkas av enslilda individer mer än att vi tappar ca 6 millioner i intäkter till kommunen där 85 % är personalkostnader och 1 anstäld på 100 % är ca 500 000 -750 000 kr !

Jag bedömmer ändå att då kommunens ekonomi tack vare att kapitalet gått på över 100 millioner i plus att detta är den rätta vägen att gå omän att vi har betydande välfärds och miljöutmaningar framöver !
Vi kan ej heller acceptera nuvarande höga nivå på arbetslösheten och då framdeles de unga !

Vi rödgröna i kommunen har nu en mandatperiod på oss att ta oss an utmaningarna och vår ambition är att Lidköping ska vara en ledande välfärds och miljö/klimat kommun !

Vi samlas i kväll på Lidbeckska huset kl 18,15 och håller väl på till ca 21 !


GL nytt

Mina politiska uppdrag för perioden 2011-2014

Regionfullmäktigeledamot (personvald av folket)
Ersättare i regionstyrelsen
Ledamot i Hälso och sjukvårdsutskottet
Vice ordförande i Servicenämnden

Kommunfullmäktigeledamot (personvald av folket)
Ledamot i Kommunstyrelsen
Lesamot i Klimatutskottet
Ersättare i KF,s Valberedning


Jag kommer att för att klara dessa så viktiga politiska uppdrag i såväl region som i kommun gå ner i arbetstid från nuvarande 64,2 % till 15 % som kommunsjuksköterska i Lidköping.

Jag kommer att nyttja bloggen även fortsättningsvis och då främst rapportera från mina uppdrag och om olika politiska frågor !
Ni kan alltid kontakta mig på :
mobil 0730 204260

mail goran.larsson@mp.se


Kommunen är snart klar !

Nu börjar det snart bli klart med allt i kommun och region !

I Lidköping har vi  nu :

Politiska direktiv och gemensamt program.


Lidköpings Kommun 2011-2014.

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Miljöpartiet

 O Antalet barn i grupperna inom skolbarnsomsorgen skall minskas

    Barn och skolnämnden ges i uppdrag att utreda detta och planera i budgetarbetet.

 O Eleverna skall känna trygghet i skolan. De som behöver särskilt stöd skall få detta i

    Tillräcklig omfattning. Barn och skolnämnden samt Utbildningsnämnden ges i uppdrag

    Att redovisa hur man skall säkerställa detta långsiktigt.

 O Äldrevård alltid skall utgå från varje individs behov av omsorg. Därför är det viktigt att alla känner frihet och trygghet och att själva få vara delaktiga när det gäller det egna boendet samt service. Vård och omsorgsnämden ges i uppdrag att redovisa nuläge samt hur detta skall säkerställas i framtiden.

 O Lidköping är en klimatkommun. För att även i framtiden fortsätta utvecklings och förändringsarbetet vill vi tillsätta ett klimatutskott på tre personer under kommunstyrelsen.

Klimatutskottet ansvarar även för det utåtriktade arbetet och representation.

 O Kultur och fritidsnämden ges i uppdag att tillsammans med fotbollsföreningarna

    Planera och anlägga en konstgräsplan.

 O  Cykel och promenadstråken skall utvecklas i kommunen. Väg till Läckö samt Vinninga

     Lidköping via Filsbäck skall prioriteras. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att

     Planera och genomföra detta.

 O Vi vill omedelbart uppföra en badbrygga vid Framnäs Camping .

    Samhällsbygnadsnämnden ges i uppdrag att uppföra densamma under våren 2011.

 O Järpås rådet skall erhålla en miljon kronor under 2011.

    Beloppet arbetas in i budget.

    Ett råd i Vinninga skall tillsättas. Rådet erhåller en budget på  200.000 vid uppstarten samt

    800.000 år 2012.Beloppet arbetas in i budget.

 O Arbetslöshetsfrågan är högprioriterad med särskild focus på ungdomsarbetslösheten.

    Kommunen arbetar fram en handlingsplan tillsammans med AF  och det privata närings-

    Livet för minska ungdomsarbetslösheten.

 O  Näringspolitiken skall fokusera  på besöksnäring/turism.

     En arbetsgrupp tillsättes bestående av representanter  från Kommunstyrelse,

     Samhällsbyggnad samt destinationsbolaget.

     Ett handlingsprogram skall tas fram med genomförandeplan.

O Vi vill fortsätta satsa på kommunens tätorter.

Vi vill ge samhällsbyggnad i uppdrag att planlägga bostadsområden i Järpås,Vinninga och Otterstad med större flexibilitet för de boende än traditionella områden.

Större tomter med möjlighet till häst,husdjur eller andra fritidsaktiviteter och intressen skall tas fram. Efterfrågestyrd planläggning skall erbjudas.

 O Grunden för vår politik är att kommunen utför sin verksamhet i egen regi.

Brukarnas valmöjligheter och inflytande skall öka inom den kommunala verksamheten.

 O Kommunens tillgänglighetsarbete skall fortsätta. Samhällsbyggnad ges i upprag att redovisa vad som gjorts och vad som återstår att göra i Lidköpings centrala delar.

Råda Ås skall säkerställas som kommunens rekreations och friluftsområde.
Vi vill se en utveckling av området och få en en annan lösning på skjutbanornas placering.


Detta ska bli kul att verka i en solid rödgrön majoritet i Lidköping