Akuten på Lidköping skall vara kvar och har aldrig varit hotat !

Det har pågått en aktiv debatt om Lidköpings sjukhus sedan Skaraborgs sjukhus aviserade ett åtgärdsprogram för att hantera 120 millioner kronor i början av juni , som nu utreds och beslut skall tas den 20 september .
Det har pågått en debatt om att Akuten är hotad och det har den aldrig varit utan nuvarande akutuppdrag gäller !
Medicinakuten dygnet runt och Kirurgakuten dag / kväll !
Det är alltså inte så som blandannat  lokala Moderater har påstått att akuten är i fara och fått väldigt många att bli oroliga !
Alltså AKUTEN,s service blir kvar kära invånare !!!!
S-V och MP står för detta och vi höjer skatten med 25 öre till 2013 för att säkra välfärden och Inge framtidstro !
Moderaterna i regionen var emot denna skattehöjning !

Regionskatten höjs med 25 öre !

 • Ordförande, ledamöter, åhörare och press.
 • Jag vill börja med att yrka bifall  till Regionstyrelsens förslag till budget.
 • Det känns mycket positivt att vi nu kan lägga en budget som så så tydligt står för Framtidstro  och hållbar välfärd i  en ekonomisk situation som fortfarande inger grund till oro .
 • Detta genomsyras i vår syn på att utveckla hälso och sjukvården efter behoven.
 • Vi höjer också skatten för att klara detta med 25 öre och vi ser detta på ett långsiktigt sätt med att vi bibehåller nödvändig förändrings tryck.
 • Vi tydliggör att vi vill utveckla Närvården  i samverkan med kommunerna. I  september på Regionfullmäktige , kommer vi att fastställa Framtidens Hälso och Sjukvårds rapporten, med sikte på att Västragötaland ska erbjuda Sveriges bästa hälso  och sjukvård 2025.
 • Den framgångsrika nära vården bygger på att den enskilde inte uppfattar någon skillnad om det är kommunens eller regionens huvudmannaskap .
 • - Det finns i dag mycket goda exempel på samverkan , tex utvecklingen i fyrbodalsområdet av den prehospitala vården i samverkan med kommunerna, där ambulansen stöttar upp hemvården och kan bl,à  erbjuda vård på plats.
 • - Det görs i dag ett framgångsrikt arbete i Västra Skaraborg  i samverkan mellan de 6 kommunerna och regionen så utvecklas vården av de svårt sjuka äldre , där vårdkedjan säkras och vården kan säkerhets ställas bättre .
 • Vi höjer ju generellt ramarna till våra 12 HSNer, som driver den nära vårdens
 • utveckling i  samverkan med sjukhusen och dess styrelser.
 • Vi lägger också för att särskilt utveckla den nära vården en extra pott till HSU på 25 millioner per år !
 • Vi prioriterar detta område gällande utvecklingen av den nära vården , för den är denna enda rätta vägen att gå i , för att än mer kunna erbjuda våra invånare bästa möjliga vård i närheten av dem själva och inte minst i hemmen kunna ge t,ex  : avancerad vård i livets slutskede , respiratorvård, dialysvård och vård via avancerade infusionstekniker.
 • Vi vill utveckla hälso och sjukvården ur en helhetssyn och inte ur ett stuprörs syn. Inget problem löses i sin egen box utan det krävs breda lösningar på alla nivåer !
 • - Vi gör också en tydlig satsning på primärvården som får en resurstilldelning  inom ramen för vårt vårdvalssystem , VG Primärvård på 100 millioner vilket totalt ger 5 milliarder 370 millioner.  Det är mycket positivt att vi har breda lösningar i denna så viktiga utvecklingsfråga. !
 • -Vi har ju målet att våra nu strax över 200 vårdcentraler skall klara att nå 80 procent av befolkningens behov av nära vård och vi gör nu verkligen en satsning för att understödja att man inom en snarare framtid kan nå upp till detta målet och detta är självklart betydelsefullt om vi ska klara vårdens ut maningar i framtiden och då inte minst de stora ohälso problemen som finns och riskerar att öka inom vår befolkning om vi inte tar krafttag i satsning på den förebyggande vården.
 • Vi lyfter också mycket tydligt upp Den nära sjukvården i en särskild text i budget materialet , samt att det finns ett Prioriterat mål  om utökad vård i hemmet i samverkan  mellan kommunal och regional vård.
 • I detta arbete ingår mycket tydligt att vår primärvård  har en viktig roll och vi gör också en tydlig satsning på primärvården i vår budget för att underlätta detta arbete. Det är viktigt att sjukhusen delaktighet förstärkts i den nära vården , vilket är en del i framtidens hälso och sjukvårdsrapporten.
 • Vi tydliggör också att ambulanssjukvården  ingår i detta arbete.
 • Det har diskuteras mycket kring vår akutvård och vi vill ta ett helhetsgrepp i detta från alarmering till sjukvård. Vi vill verka för en förstärkt Ambulanssjukvård med förbättrad behandling och prioritering , där vi vill att man ska kunna lägga in patienter direkt på vårdavdelning.  Målet äatt endast de patienter som är i behov av akutmottagningens vård ska söka sig dit. För att nå detta mål krävs ett medvetet arbete mellan Ambulanssjukvården, vårdcentralerna, och den kommunala hemsjukvården.
 • Vi i den politiska ledningens synsätt på helhetsperspektivet innebär att vi vill utveckla långsiktiga ändamåls riktiga lösningar och inte kortsiktigt lösa saker i olika stuprör.
 • Vi vill därför lösa problemet gällande väntetider på akuten genom olika typer av lösningar som också påverkar inflödet till Akuterna
 • Det pågår nu ett projekt på några sjukhus ( NU-sjukhuset, Alingsås och Östra Sjukhuset ) , som benämns Aktiv Hälsostyrning. Det handlar framför allt om att förbättra omhändertagandet på akuten utifrån de få procenten som nu kommer till akuten väldigt ofta. Det är ett arbete som verkligen kan underlätta för denna grupp. I Stockholm har denna typ av projekt gett gott resultat.
 • Till sist vill jag uttrycka att en viktig del för att nå målet om Sveriges bästa sjukvård är att vi utvecklar den NÄRA VÅRDEN i VÄSTRAGÖTALAND !