1 maj i Lidköping

http://www.dn.se/nyheter/politik/alliansen-backar--nu-far-de-rodgrona-egen-majoritet

Det är ett intressant läge i opinionen där de rödgröna har en tydlig medvind och alliansens motvind .
Jag själv ser detta som mycket positivt och det stödjer min tanke att nu ska Alliansen besegras i valet 2014 och i Lidköping så kommer vi ha vårt gemensamma rödgröna 1 maj och ni är alla välkomna att deltaga på detta . Vi går under parollen , Byt Regering, Byt politik !

Göran Larsson 

Sänt från FirstClass med min iPad

MP - S - V tar ansvar för sjukvården i regionen

Socialdemokraterna–Miljöpartiet–Vänsterpartiet
i Västra Götalandsregionen

Måndag 19 mars 2002
Cecilia Dalman Eek 
0706-55 48 59
cecilia.dalmaneek@vgregion.se

S-MP-V i Västra Götalandsregionen satsar 485 miljoner för att trygga sjukvårdens utveckling
- tilläggsbudget och sommarsatsning ska täcka sjukvårdens underskott och klara vårdgarantin.

Idag har regiondirektören redogjort för arbetet med de förändrade planeringsförutsättningarna som antogs i oktober 2011, då det stod klart att förutsättningarna förändrats sedan september då budget 2012 antogs. Redan då öppnades för en eventuell tilläggsbudget för att täcka underskott i sjukvården.

Fler har besökt sjukhusen förra året och värdefulla utvecklingsinsatser har genomförts. Vården har producerat mer och som en följd av det har kostnaderna ökat. Precis som tidigare har aviserats väljer den politiska ledningen att trygga sjukvården genom en tilläggsbudget på 395 miljoner för att stabilisera verksamheten 2012. Nu föreslås också ett tillskott på 90 miljoner i en sommarsatsning för att klara vårdgarantin 2012. Beslut fattas vid regionstyrelsens möte 27 mars.

- Nu lägger vi 485 miljoner till sjukvården för att täcka de beräknade underskotten och trygga vården i år. Patienterna ska också i fortsättningen få vård inom garantitiderna och ett gott bemötande. Alternativet hade varit att genomföra omfattande uppsägningar och dramatiska nedskärningar utöver det kontinuerliga effektiviseringsarbete som pågår vid sjukhusen. Det säger Gert-Inge Andersson (S), regionstyrelsens ordförande som en kommentar till förslaget om att täcka de underskotten.

Inför 2013 avser S-MP-V att höja skatten för att trygga sjukvårdens finansiering. Ökande behov i sjukvården får inget finansieringsstöd från staten. Istället har statsbidrag frysts och konjunkturstöd dragits in. Arbetslösheten ökar skatteunderlaget viker. Flera regioner och landsting drar slutsatsen att det krävs en skattehöjning för att trygga en fortsatt tillgänglighet och utveckling i sjukvården.

- Jag har tidigare talat om att det kommer att behövas en skattehöjning 2013 för att klara medborgarnas hälso- och sjukvård. När vårdbehoven ökar och finansieringen viker blir det nödvändigt att både effektivisera och stärka intäkterna, avslutar Gert-Inge Andersson.

Kärnkraft manifestation

http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=256201

Råda Ås

Råda Ås har varit en täkt med brytning sedan 1913 och det senaste tillståndet fick man för utvidgad täkt 2002 t o m dec 2014.
Swerock har nu sökt förlängning på alternativt 25 år eller 15 år.
Länsstyrelsen kommer inom ca en månads tid skicka ut en remiss till kommunen , som har ca en månad på sig att svara , så till vida man inte begär förlängning . Andra som enskilda och föreningar kan yttra sig oxå.
Länsstyrelsen kommer behandla ärendet och troligtvis i början av 13 komma med ett utlåtande som kommun och andra åter har chans att yttra sig om .
Därefter så kommer Länsstyrelsen att komma med ett beslut som är möjlig att överklaga till Mark och miljödomstolen.
Det berörda företaget har yrkat på att oavsett vad som sker ha fortsatt brytning även utanför nuvarande tidsgrens utifrån att slugiltigt beslut äger laga kraft .
MP är i princip emot fortsatt brytning och hade redan 2002 liknande åsikt.Vi har årsmöte nu på lördag och behandlar det principiella ställningstagadet.
Not . Brytningen av sand/ grus är ett riksintresse och kommunen har inte det avgörande beslutsmandatet . VI i MP är oroliga för det framtida områdets värde som naturskydds och rekreations område och vi ser betydande möjligheter för detta område som en lunga eller pärla för människorna och det ekologiska systemet.