S-V-MP ,s förslag till budget i Regionen för 2013

Framtidstro och hållbar välfärd
Förslag till budget för Västra Götalandsregionen
Förslag till budget 2013
Framtidstro och hållbar välfärd
•Investeringar i hälsa för att klara utmaningarna.
–Arbetslöshet, snabbt ökande vårdbehov, vikande skatteintäkter.
•Stabiliserar hälso- och sjukvården.
•Säkrar framtida rekrytering o kompetensförsörjning.
•Leva upp till åtagandet inom kollektivtrafiken.
•Skapa förutsättning för tillväxt o utveckling.
•Budget med fokus på våra vallöften.
Ekonomiska utmaningar
•Hög produktions- och prestationsnivå, ökande vårdbehov samt strukturellt underskott i sjukvården.
•Ökad ojämlikhet i hälsa.
•Regionen ensam ansvarig för kollektivtrafiken, nuvarande och förväntad resandeökning.
•Vikande utveckling av skatteunderlaget, behov av intäktsförstärkning för att stabilisera ekonomin.
•Fortsatt höga investeringsnivåer.
•Budgetföljsamhet nödvändig.
Därför föreslår vi en höjning av skatten med 25 öre
Demokratiska utmaningar
•Vi vill söka breda lösningar i regionfullmäktige.
•Vi har samsyn med de borgerliga partierna i flera frågor.
–Satsning på tillgänglighet och vårdsamarbete nära patienterna.
–Stor satsning på regionutveckling.
–Kollektivtrafik enligt breda överenskommelser.
–De stora kulturinstitutionerna säkras.
–Investeringar i barnsjukvården vid SU Ö/DS
Sjukvård – allmänt
•Stabilisering av sjukvården och fortsatt förändringstryck.
•Tillskott 390 mnkr över index till HoS, varav 335 mnkr till HSN, totalt 680 mnkr under planperioden.
•335 mnkr över index till Hälso- och sjukvårdsnämnderna 680 mnkr över index under planperioden.
•Ekonomisk beredskap för tillgänglighetssatsningar.
•Glasögonbidrag för barn upp till 16 år 5 mnkr.
•Fria ungdomstandvården förlängs till 23 år 2013 och till
25 år under planperioden: 20 mnkr/år.
Sjukvård - närsjukvård
•Mål: VGR och kommunerna ska erbjuda mer vård i hemmet.
•Akut närsjukvård utvecklas:
–Samverkan mellan sjukhusvård, ambulanssjukvård, primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården.
•Särskild närsjukvårdssatsning 25 mnkr 2013, 75 totalt under planperioden.
•Vård nära invånarna.
Jämlik hälsa
•Hälsonav inrättas med start i Mittenälvsborg/Alingsåsområdet 2013.
•3 mnkr i ökat anslag till Folkhälsokommittén för utvecklade insatser inom bl.a. suicidprevention.
•3 mnkr till ST- block inom habilitering och hälsa.
Regionutveckling
•Insatser för fler jobb, företagande och livslångt lärande:
totalt 624 mnkr inkl index, varav 30 tillskott för 2013.
•Stöd till energieffektivisering och förnybara energislag.
•Sociala investeringsfonder utreds under 2013 och inrättas from 2014.
•Insatser för hållbar utveckling samlas och fokuseras i nya tillväxt/utvecklingsprogram med kommunerna:
–Life Science, hållbara transporter, gröna näringar inkl livsmedel, klimat och energi samt kreativa näringar och hållbar
Kollektivtrafik
•Satsningar i hela VG för arbete, studier, fritid och klimat.
•Stora insatser för ökad kollektivtrafik efter breda politiska överenskommelser:  3,3 mdkr varav 260 mnkr tillskott 2013.
•Fortsatt satsning för att möta positiv resandeutveckling.
•Fler bussar och tätare turer vid införande av trängselskatt.
•Betalsystem och prissortiment ska vara enkelt och rättvist.
Kultur
•Kulturinstitutionerna ska nå ut till nya publikgrupper.
•Utveckla digitaliseringen på kulturområdet.
•Öka barn och ungdomars tillgång till kultur: tillskott 7mnkr
–fria kulturlivet
–institutionerna.
•Satsning på Film i Väst , GöteborgsOperan och GöteborgsSymfonikerna totalt 29 mnkr.
Miljö och klimat
•Miljö- och klimatarbete i egen verksamhet
med miljöprogram och miljöledningssystem:
–Målområden miljö: Energieffektiva lokaler, produkter och avfall.
–Klimatarbete - verksamheterna oberoende av fossil energi 2020
•Klimatstrategi för Västra Götaland, oberoende av fossil energi 2030:
–Energieffektivisering i bostäder och lokaler
–Alternativa drivmedel och effektivare fordon samt sjöfart
–Ökad produktion av energi från jord, skog, sol, vind och vågkraft
Ett gott medarbetarskap
•Jämställda löner: 50 mnkr 2013. 150 mnkr under perioden.
•Specialistutbildning sjuksköterskor: 15 mnkr. 45 mnkr under perioden
•Fortsatt satsning för undersköterskors vidareutbildning: 5 mnkr.
•Heltid ska vara norm vid tillsvidareanställningar.
•VGR ska klara sin egen bemanning.
•Satsning på praktikplatser för unga arbetslösa: 5 mnkr.
•Samordning av utbildning för genuskompetent ledarskap
•Hälsofaktorer i arbetsmiljöarbetet ska redovisas.
Barn och unga - framtiden
•Barnperspektiv i alla beslut
•Glasögonbidrag för alla barn i grundskolan.
•Fri ungdomstandvård upp till 23 års ålder.
•Satsning på praktikplatser för unga arbetslösa.
•Barn- och ungdomskultur prioriteras.
•Storsatsning på kollektivtrafik.
•Investering för barnsjukvård vid SU Ö/DS

Dalslands Sjulhus i Bäckefors den 5/5

http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=259353