Tack alla för gröna röster !

Ett fantastiskt tack för ca 1350 röster och 2 mandat !
S 21 mandat V 4 mandat och MP 2 mandat blir majoriteten i Lidköping de kommande 4 åren !

Tack ni gröna väljare för förtroendet !

Rösta GRÖNT

För ett humanare , grönare och öppnare samhälle !

KROSSA RASISMEN !

GE DIN RÖST TILL DEN GRÖNA RÖRELSEN

RÖSTA GRÖNT

Hej
Alla som ni inte bestämt sig så kom i håg att vi gröna står för ett modernt utvecklat miljö vänligt samhälle och ser ni vikten av detta med att satsa på välfärden så är rösten självklar ; GRÖN

RÖSTA GRÖNT

För klimatet skull , för jobbens skull , för jämlikhetens skull !

Tänk långsiktigt , Tänk grönt


Dan för Supervalåret sista dag

Nu behöva en röst för ett grönt klimatvänligt samhälle !
Nu behövs det en röst för nästa generations medborgare !
Nu behövs det en röst för ett samhälle där alla ges en plats och ingen hamnat utanför !
RÖSTA GRÖNT

Vänsterns utspel om 6 timmars dag

Vi gröna vill börja detta arbete under nästa mandatperiod med att minska arbetstiden inom äldreomsorgen till 35 h i veckan med bibehållen lön och vi välkomnar att V lyfter frågan om sänkt arbetstid och vi Bedömmer det realistiskt att starta med äldreomsorgen och mot 35 h / veckan !
V vill höja skatten från 30000 kr / månaden medan MP från 40000 kr / månaden och S från 60000 kr / månaden och jag bedömer att det realistiska är att det är 35 h / vecka som är absolut positivt inte minst inom äldrevården så låt oss börja där ,


MP ,s Partprogram om Arbetsmarknad

 

4.4 Arbetsmarknad

Arbetsmarknadspolitiken ska verka för en väl fungerande arbetsmarknad i hela landet. I det arbetet spelar utbildningspolitiken och den ekonomiska politiken en viktig roll. Arbetsmarknaden behöver bli bättre på att matcha arbetsgivare och arbetstagare.
Vi värnar den svenska modellen där arbetsmarknadens parter gemensamt förhandlar fram vad som ska gälla på arbetsmarknaden genom kollektivavtal. Modellen bygger på att en hög andel av arbetstagarna är fackföreningsanslutna, och den fackliga organiseringen bör uppmuntras. Vår politik ska ge alla människor möjlighet att efter sina förutsättningar genom arbete bidra till samhället.

Vi vill värna en fungerande arbetsrätt och ge arbetstagare inflytande över både arbetets innehåll och arbetstiden. Arbetstagare ska ha goda utvecklingsmöjligheter och känna sig delaktiga, trygga och respekterade. Alla har rätt till friskvård och en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Arbetstagare har i dag väldigt olika arbetsvillkor och arbetstider, och skillnaderna ökar. På den del av arbetsmarknaden där arbetstagarna ofta har svag anknytning och få rättigheter är inflytandet mycket litet. Där finns de som alltid behöver vara tillgängliga och som förväntas att utan ersättning arbeta mer än vad avtalen anger. Vi kan se att detta sliter ut många, och att en del, däribland många unga, ställs helt utan möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Deras arbetsvillkor måste förbättras.

Diskriminering drabbar inte bara individen, utan är också kostsam för samhället. Den strukturella diskrimineringen finns på alla områden i arbetslivet, när det gäller lön, anställningsformer och arbetstid. Jämställda löner och ekonomisk självständighet är viktigt för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Det är också viktigt att åstadkomma rimliga arbetsvillkor och trygga anställningsformer i det som i dag är kvinnodominerade branscher. Anställda inom offentligt finansierad verksamhet ska ha rätt till heltid med möjligheten att gå ner till deltid.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder men har fortfarande en könssegregerad arbetsmarknad. Vi måste aktivt arbeta för att människor ska välja yrken fritt oavsett könsnormer för att bryta denna segregering.

Kvinnor arbetar oftare deltid och obetalt i hemmet med barnomsorg eller vård av föräldrar. Offentligt finansierad barnomsorg och äldrevård är därför viktigt för jämställdheten och kvinnors makt över sina liv och sin tid. Barnomsorg ska finnas tillgänglig även för de barn vars vårdnadshavare arbetar kvällar, helger eller nätter.

Medan många i dag har osäkra arbetsförhållanden eller helt stängs ute från möjligheten till arbete och egen försörjning, finns det många andra som arbetar så mycket att det leder till stress och förslitning. Balansen mellan arbete och fritid är för många en fråga om livskvalitet.

Vår vision är ett arbetsliv som präglas av en hälsosam balans mellan arbete och fritid. En viktig reform är att sänka arbetstiden. I ett första steg har vi som målsättning att sänka normalarbetstiden till 35 timmar per vecka. Hela samhället tjänar på att människor orkar och vill arbeta fram till pensionen utan att slås ut på grund av stress eller för hårda arbetsvillkor.


RÖSTA GRÖNT

 
Det som är tydligt med grön politik är vikten av solidaritet till andra  människor , till  kommande generationer och synsättet om samexistens  med naturen som ger oss alla varelser pä jorden livsbetingelser som möjliggör gott liv ! 
 
Jag vill verkà för ett humant samhälla bygge , ett samhälle som ej belastar naturen och verkar för ett hållbart samhällsutveckling med syfte att Lidköping är fossil fritt 2030 ! 
 
Jag vill att stats  bussen ska gå 7 dagar i veckan ocb kvällar till kl 22 på vardagar ocb hela helgen ! 
 
RÖSTA.    GRÖNT  

Rösta Grönt

Mina vänner väljer ni grönt på söndag så väljer ni en samhälls utveckling som stärker skolan / vården och utvecklar miljö arbetet för framtiden som ger nya jobb och ett Fossil fritt Sverige 2030 ! Alla människor är lika värda samma chanser , ett varmare samhälle '

RÖSTA GRÖNT

Grönà väljare ,,,ge en röst för en framtid för barnen att få växa upp i ett miljövänligt land , ett öppet land där man kan varà den man vill oavsett sexualitet och ett samhälle som erbjuder rättigheter där ingen ska diskrimineras .
 
Att samhället möjliggör bra utbildning och bra jobb möjligheter ! 
 
RÖSTA GRÖNT 
 
Hjälp till och kampanja för den gröna rörelsen ! 

Revidering av kommunens placerings policy sker i höst !

        Klimatanpassning av Lidköpings kommuns  placerinspolicy ! 

I höstas så släppte FNs klimatpanel  sin senaste rapport, där man konstaterar att människan är ansvarig för klimatförändringarna. Man uppmanar världens ledare att snabbt börja agera för att  det gemensamma  och där med undvika katastrofala  av klimatförändringarna. 
För att ldara tvågradersmålet så måste fe kraftigt minska vår användning av olja, kol och fossilgas. En av nycklarna till att lösa klimatkrisen ligger just i att ställa om från fossil energi till förnyelsebar. Lidköpings kommun ligger långt framme i omställningsarbetet och därför tycker vi i Miljöpartiet att det är dags att ta nästa steg och desinvestera Lidköpingsbornas pengar ur fossilindustrin d.v.s. sälja av de tillgångar som är placerade i bolag som har sin huvudsakliga verksamhet i prospektering, brytning eller utvinning av olja, kol eller fossilgas. 
Som investerare är Lidköpings kommun ansvarig för vad vi investerarar i . Genom att inte ta ställning ger vi fossilindustrin vårt passiva stöd. Miljöpartiet anser inte att det är moraliskt försvarbart att Lidköping som klimat kommun är med och finansierar en industri som hotar framtida generationers möjlighet att leva och verka på vår enda jord. Med vilken trovärdighet kan vi idag hävda att vi jobbar för hållbar utveckling när vi samtidigt med skattebetalans pengar spekulerar i en forsat eller ökad användning av fossil energi? Det finns också anledning att ifrågasätta det kloka i att långsiktigt investera i en bransch som man har som uttalat mål att avveckla. 
Kommunen investerar idag inte i alkohol, tobak eller krigsmaterial av moraliska skäl. Vi investerar exempelvis inte i tobaksindustrin, då vi anser att det är omoraliskt att göra vinster på bekostnad av människors hälsa. På samma sätt anser Miljöpartiet att det inte är rätt att göra vinster på framtida generationer bekostnad. Vi vill därför uppdatera investeringspolicyn och ge fossilindustrin samma status som alkohol, tobak och krigsmaterial har idag. 
Att desinvestera i fossilindustrin är ett viktigt principiellt ställningstagande som visar att vi i Lidköpings kommun menar allvar när vi säger att vi är en klimatkommun som jobbar för hållbar utveckling. 
Därför vill vi: 
- Att Investeringspolicyn uppdateras så att fossilindustrin* får samma status som alkohol, tobak och krigsmaterial har idag 
- Att Inom fem år ska allt befintligt ägande i fossilindustrin vara avvecklat.   
menar vi bolag som har sin huvudsakliga varsamhet i  brytning eller utvinning av olja, kol eller fossilgas. 
Lidköping 14-03-31 
För Miljöpartiet de gröna  
Herman Andersson Göran Larsson 
Anna Kelemen Ejstes / 
 

Kommunstyrelsen i dag !

KS i dag med beslut om att
Kommunstyrelsen 2014-08-12

Diarienummer KS 2014/130 Handläggare Anna Cederqvist

Ärendeflöde Mötesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-27 Kommunstyrelsen 2014-09-10 Kommunfullmäktige 2014-09-29

Motion om klimatanpassning av Lidköpings kommuns placeringspolicy

FÖRSLAG TILL BESLUT

Motionen anses besvarad.

SAMMANFATTNING En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Miljöpartiet. Motionen innebär ett förslag om att Lidköpings kommuns riktlinje för finansiella placeringar ska klimatanpassas, det vill säga att placering och ägande i fossilindustrin föreslås avvecklas.

Riktlinjen för de finansiella placeringarna kommer av olika orsaker att revideras till hösten. Därför föreslås att dessa synpunkter beaktas i samband med denna revidering.

Beslutsexpediering Anna Cederqvist Jan Fransson Yvonne Träff
Detta är mycket bra ! För att vi som klimat kommun ska kunna stå för våra visioner om hållbar kommun !

Kommunalrådskandidat har ordet !

Det krävs en bättre kolektivtrafik som går 7 dagar i veckan !
Mitt budskap i kvällens dialog på villa restaurangen arr : av pentionärsföreningarna i Lidköping !

Kommunalrådskandidaten har ordet !

Den gröna rörelsen ber om ditt förtroende att få driva grön politik på lokal nivå och på nationell nivå.

Det är val på De La Gardieskolan i morgon då förröstningen kommer vara där mellan kl 11 till kl 15 .

Tänk grönt för allas vår framtid ...