Rödgrön budget

Nu kommer vi rödgröna att på kommunfullmäktige fastlägga vårt förslag på budget som innehåller en tydlig inriktning för välfärden och fortsatt satsning på Miljlö och klimatinriktningen !
 
Vi lägger uppdrag på att möjliggöra ytterligare ett högre uttag av avkastningen på 20 millioner för att hantera budgeten för 2016 ! 
vi l
Vi lägger uppdrag på att på ett riktat sätt spara 8 millioner för 2016 och 8 millioner fär 2017 ( vi delar 16 millioner på två år )
Vi har sagt att vi kan höja Skattenivån på ca 30 öre . ( 8 millioner per 10 öre )
 
Vi lägger vårt politiska direktiv för mandat perioden också som vi lade på ks den 8/4 !
 
 
 
 
 

Rödgrönt politisk direktiv - inriktning mandatperioden 2015-2018

 
Kommunstyrelsen 2015-04-08
 
 
 
§ 113
 
Politiskt direktiv - inriktning för mandatperioden 2015-2018 (KS 2015/183)
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det politiska direktivet med inriktning för mandatperioden 2015-2018.
 
Protokollsanteckning
 
Bertil Jonsson (M), Frida Nilsson (C), Stefan Gustafsson (KD) och Pär Johnson (FP) avstår från att delta i beslutet. Protokollsanteckningen från kommunstyrelsens arbetsutskott förs med till dagens protokoll. Se paragrafbilaga 1.
 
Sammanfattning  Majoritetspartierna i Lidköpings kommun; Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och  Miljöpartiet har lämnat in politiskt direktiv med inriktning för mandatperioden 2015-2018.Vi samverkande partier vill fortsätta att vårt arbete med att utveckla Lidköping. Vi vill att Lidköping skall präglas av omtanke och solidaritet om människor, natur och miljö. Kommunens viktigaste frågor såsom vården och omsorgen av äldre och funktionsnedsatta liksom skola, utbildning och omsorgen av våra barn kommer var de mest prioriterade områdena för de kommande årens budgetplanering. Kommunen kommer fortsättningsvis att fortsätta att utföra och driva dessa verksamheter i egen regi för att kunna säkra en likvärdig service och kvalitet för Lidköpings invånare.
 
Nämnder och styrelser ges i uppdrag att förverkliga den överenskommelse som socialdemokrater, vänsterpartiet och miljöpartiet enades om i samband med valet 2014. Det innebär bland annat:
 
• Kvaliteten i barnomsorgen skall säkerställas. Barnomsorgen i Lidköping skall  kännetecknas av en god tillgänglighet. Barngruppernas storlek skall på sikt minskas.
 
• Alla barn ska ha samma rätt till kunskap, lärande och utveckling oavsett bakgrund, bostadsort och förutsättningar. Åtgärder som matematiklyftet, som förbättrar läsförståelse, läxhjälp under skoltid, att fler ungdomar blir behöriga till gymnasieskolan skall prioriteras.
 
• Eleverna skall trivas och känna trygghet i skolan. De som behöver särskilt stöd skall få detta i tillräcklig omfattning. TSI-arbetet skall fortsätta med att ta fram åtgärder som bidrar till detta. Elevhälsan måste stärkas för att kunna möta utvecklingen med en ökad psykisk ohälsa bland barn- och ungdomar.
 
• Gymnasieskolan , den kommunala vuxenutbildningen, tillgång till lärlings- och praktikplatser och kommunala feriejobb har stor betydelse för att kunna möta dagens höga ungdomsarbetslöshet.
 
 
• Kommunen skall aktivt motverka alla former av diskriminering i människors vardag och öka tillgängligheten till arbete. Utbildningskvaliteten i ”Svenska för invandrare” skall säkras. En ökad samordning och samverkan skall ske inom integrationsarbetet för att invandrare och flyktingar skall få möjlighet att bli delaktiga i samhället.
 
• Äldrevård skall utgå från varje individs behov av omsorg. Därför är det viktigt att alla känner frihet och trygghet och att själva få vara delaktiga när det gäller det egna boendet samt service. Boende- och omsorgsinsatser skall kännetecknas av flexibilitet och olika boendeformer för att kunna möta människors behov. Inriktningen med en utvecklad demensvård, trygghetsboenden och modernisering av äldreboenden skall fortsätta. Brukarnas valmöjligheter och inflytande skall öka inom den kommunala verksamheten.
 
• Lidköping är en klimatkommun. Vi vill fortsätta arbetet genom satsningar på kollektivtrafik, biogas, en utvecklad avfallssortering och aktivt energibesparingsarbete. Vid planering skall hänsyn tas till stadsnära skogar och grönområden. Andelen upphandlade ekologiska och FairTrade-produkter skall öka inom kommunen.
 
• Råda Ås skall säkerställas som kommunens rekreations- och friluftsområde.
 
• Kommunens tillgänglighetsarbete skall fortsätta och gälla vid samhälls- och byggnadsplanering.
 
• Cykel och promenadstråken skall utvecklas i kommunen. Planering av cykelväg från Lidköping och till Läckö och Vinninga fortsätter. Belysning av promenadstråk, uppehållsplatser skall förbättras för att öka människors trygghet i Lidköping.
 
• Upprustningen av utomhusbadet vid Framnäsbadet skallstartas avseende bassänger och strandmiljö. En planering av långbrygga vid Framnäs skall påbörjas för att göra området mer attraktivt och i samarbete med andra intressenter.
 
• Lidköpings kommun skall kännetecknas av ett rikt idrotts-, fritids- och kulturutbud som är tillgängligt för alla. Badhuset behöver renoveras och upprustas. Planeringen för detta fortsätter för att ta fram ett förslag som är kostnadsrimligt och energieffektivt. En modernisering av Idrottens Hus är nödvändigt för att kunna erbjuda en handbollshall med giltiga mått.
 
• De sociala frågorna har stor aktualitet för att förhindra utanförskap och utslagning från arbetsmarknaden. Tidiga insatser skall prioriteras och droger skall bekämpas. Detta kräver en ökad samverkan mellan olika myndigheter och förvaltningar. Satsningen med Komjob skall fortsätta för att kunna erbjuda arbete till människor med funktionshinder eller långtidsarbetslösa.
 
• Lidköpings kommun har ett unikt natur- och kulturarv. Insatser som stärker en hållbar besöksnäring/turism skall prioriteras. Ett levande centrum måste alltid beaktas vid  planering av nya handelsområden. Näringspolitiken skall utmärkas av en god dialog med företag och näringsliv i Lidköping. Goda kommunikationsmöjligheter såsom infrastruktur, bredband behövs för att kunna främja företagsetableringar till kommunen. Kinnekulle-banan är viktigt för att möjliggöra arbetspendling, fritidsresor till och från Lidköping. Arbetet med att modernisera denna järnväg skall fortsätta.
 
• Lidköpings kommun skall vara en jämställd kommun och arbetet med att uppnå detta skall intensifieras. En strategi för att uppsatta jämställdhetsmål skall tas fram i budget- och verksamhetsmålen och följas för att kunna vägleda kommunens jämställdhetsarbete. Kommunen skall utveckla arbetet mot våld i nära relationer. Kvinnojouren har en viktig funktion för att kunna möta kvinnor i utsatta situationer.
 
• Lidköping är också en landsbygdskommun. För att kunna stärka landsbygden är det viktigt att människor har inflytande och delaktighet i samhällsplaneringen. Demokratiråden spelar en stor roll för att kunna stödja en fortsatt landsbygdsutveckling. Lidköpings kommun står inför stora utmaningar för att kunna säkra en välfärd som står för trygghet och god kvalitet. Kommunen har ett stort behov av investeringar inom de kommande åren. Verksamheterna inom vård, skola och omsorg får inte äventyras. För att klara av dessa mål så krävs intäktsökningar och prioriteringar.
 
Paragrafen är justerad
 
Beslutsunderlag  Politisk inriktning 2015-2018 - Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet  Protokollsanteckning från Bertil Jonsson (M) och Pär Johnson (FP) angående ärende politiskt direktiv, KSAU 2015-03-25  KSAU § 109 Politiskt direktiv - inriktning för mandatperioden 2015-2018