Rödgrönt i Lidköping yrkande på investeringsbudgeten 2017-2019

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Vi yrkar bifall till liggande sammanställning/förslag från Nämnderna med följande kommentarer och ändringar:
Lidköpings kommun står inför stora investeringar de kommande åren. Många av investeringarna är nödvändiga för att kunna möta kommande behov inom äldreomsorgen och en växande befolkning. För att klara föreslagna investeringar är det av stor vikt att det finns ekonomiska förutsättningar för dessa. Driften och verksamheterna inom vård, skola och omsorg får inte äventyras. Den fortsatta investeringsplaneringen ska bygga på ekonomiskt ansvar och utgå från genomarbetade behovsunderlag och prioriteringar.
Förändringar gentemot tidigare planer har skett framförallt inom barn och skolas områden genom förslag på tidigareläggning av nya förskolor samt tidigareläggning av Sjölunda skola samt nybyggnation av Majåkerskolan.
Vi tillstyrker förslag på Sjölunda skola 2017 samt även förskoleutbyggnaderna. Majåkerskolam finns med i planerna för 2017/18 och prövas i samband med 2016 års investeringsberedning efter genomförd behovsutredning.
Kultur och Fritidsnämndens investeringsförslag godkänns men uppdrag ges om att ta fram ett billigare alternativ till bokbuss än det som presenterats. Större investeringar inom Kultur och Fritid får genomföras när ekonomin tillåter eftersom lagstadgade verksamheter måste prioriteras de kommande åren. Detaljutredning för badhus ligger kvar för 2018.
Schablonbeloppen för Hamnstaden kan komma att justeras.
Investeringar inom Teknisk Service område är stora och betydelsefulla samt är en del i arbetet med att utveckla Lidköping till en klimatkommun. Vi tillstyrker dessa med tillägg för kostnader avseende Avfallshantering 30 miljoner 2017 samt påbörjandet av ersättning Kv Gösen 130 miljoner 2017-18 enligt alternativ 2.