Viktigt beslut gällande ; SÄS - Skene ett Specialistsjukhus med vårdplatser !

Utveckling av Södra Älvsborgs Sjukhus Skene som specialistsjukhus med vårdplatser

Förslag till beslut 1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom inriktningen för utveckling av öppenvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene. 2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att hos ägarutskottet hemställa om sänkt hyra för att möjliggöra att vuxenpsykiatrisk mottagning i Mark ska kunna flytta in i byggnaden, Skene lasarett. 3. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom inriktningen för slutenvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene och att samla slutenvården i Skene vid en vårdavdelning. 4. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ge uppdraget till förvaltningschefen att ansöka om inrättande av ett närsjukvårdsteam vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene. 5. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag när det gäller utökad operationskapacitet vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene och att översända förslaget till regionstyrelsen. 6. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till förändring av Västra Götalandsregionens avtal med Marks Kommun och Svenljunga kommun gällande Samrehab samt översända beslutet till södra hälso- och sjukvårdsnämnden för fortsatt handläggning, dialog och beslut. 7. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar ge presidiet uppdraget att i samverkan med berörda kommuner utreda och lämna förslag när det gäller nyttjande av en tomställd avdelning vid Skene lasarett för hospice, korttidsplatser eller anhörighotell. 8. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar ge presidiet uppdraget att utreda och lämna förslag till ett pilotprojekt rörande sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete tillsammans med södra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för beställd primärvård, primärvårdsstyrelsen, Samrehabnämnden och Marks kommun. 9. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ge uppdraget till förvaltningschefen att genomföra i ärendet föreslagna förändringar vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene och skriftligt rapportera hur genomförandet fortlöper i juni 2016, december 2016 och juni 2017.

Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus har gett förvaltningschefen uppdraget att utreda och lämna förslag för verksamheten vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene som specialistsjukhus med vårdplatser. Förvaltningen lämnar i detta tjänsteutlåtande bland annat förslag till utveckling av öppen- och slutenvård vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene för invånarna i Marks kommun, Svenljunga kommun och Tranemo kommun. Tanken är att sjukhuset i Skene ska stå för specialiserad närsjukvård för invånare i dessa kommuner. Även fortsättningsvis ska det bedrivas planerad operationsverksamhet vid sjukhuset i Skene. När det gäller slutenvården föreslår förvaltningen att det ska finnas en vårdavdelning vid sjukhuset i Skene för närsjukvård och slutenvård i anslutning till planerade operationer. Förvaltningen föreslår vidare att vuxenpsykiatisk mottagningsverksamhet placeras vid sjukhuset. Likaså pekar förvaltningen på möjligheten för Västra Götalandsregionen att förlägga planerad operationsverksamhet vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Skene. Förvaltningen förslår också att en dialog inleds med närliggande kommuner om möjligheten att i samverkan bedriva en avdelning vid sjukhuset i Skene inom något av områden hospice, korttidsvård eller anhörighotell. Slutligen föreslår förvaltningen att ett projekt inrättas gemensamt med bland andra Marks kommun inom området sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande aktiviteter.