Rödgrön budget för Lidköping 2017-19

 

                                                                                                                                                Lidköping 2016-05-25

Strategisk plan och budget  2017-19

 

En budget för en hållbar och solidariskt Lidköping

Vi lever i en tid där vi kan förvänta oss att kommunen kommer att växa snabbare än tidigare och det kräver lösningar framförallt inom barn o skola. Tidigare läggning av byggnation förskolor och skolor har påbörjats samtidigt som ett ambitiöst program för om och tillbyggnad av äldreboenden pågår. Kommunens viktigaste frågor såsom vården och omsorgen av äldre och funktionsnedsatta liksom skola, utbildning och omsorgen av våra barn kommer vara de mest prioriterade områdena för de kommande årens budgetplanering. Det ställer krav på ekonomin och än större krav kommer med det nya framtida reningsverket samt iordningställande av nya bostadsområden.

Lidköpings kommun har goda förutsättningar att kunna möta kommande behov inom vård och omsorg, skola, integration. En viktig förutsättning är att kommunen även fortsättningsvis kommer att fortsätta att utföra och driva dessa verksamheter i egen regi för att kunna säkra en likvärdig service och kvalitet för Lidköpings invånare. En annan förutsättning är att kommunen har i grunden en solid och god ekonomi. Från och med 2017 kommer kommunsektorn få ytterligare 10 miljarder kronor i ökade statsbidrag vilket förbättrar ytterligare kommunens utrymme för att för att utveckla välfärden. Den rödgröna vårpropositionen förslaget om ökade statsbidrag till kommuner och landsting samt  utjämningssystemet ger kommunen en inkomstförstärkning om 25,4 mkr för 2017. 

Kommunen har ett fungerande resursfördelningssystem i Lidköping som tar hänsyn till de behovsförändringar som rapporteras in från nämnderna. Enligt den senaste prognosen från april månad görs en målgruppsjustering med 3 729 tkr för vård- och omsorg, 6 138 tkr för barn- och skola, 385 tkr för utbildningsnämnden. Resursfördelningssystemet kommer därmed att ge ett tillskott till vård- o omsorg på 18,5 mkr samt barn o skola 14,8 miljoner och utbildningsnämnden på 611 tkr för 2017.

Utöver tidigare beslutade effektiviseringsmål läggs inga nya generella besparingsmål. Lidköpings kommun står inför omfattande investeringar de kommande åren. För att kunna ha en fortsatt god ekonomi och kunna möta framtida behov är det av stor vikt att det bedrivs ett kontinuerligt förbättringsarbete, att göra nödvändiga prioriteringar och inkomstförstärkningar. Effektivitetsvinster är nödvändiga när större investeringar planeras. 

 

De samverkande partierna föreslår följande utifrån budgetberedningens material:

Att kommunfullmäktige beslutar att fastställa styrkortet och dess målvärden enligt förslag

Att kommunfullmäktige bifaller redovisat budgetförslag från S,V och Mp

Det rödgröna budgetförslaget innebär bl a följande:

- Målgruppsförändringar enligt budgetberedningens förslag om      33,9 mkr

- Kompensation för hyresökningar nya lokaler (Barn och skola)      11,5 mkr 

- Kompensation för ökade kapitalkostnader (Barn och skola)            2,0  mkr

- Utökad timplan matematik åk 7-9 fr o m ht-2017 (Barn och skola) 0,95 mkr

- Ferieplatser enligt tilläggsbudgetbeslut 2016 (Utbildning)               1,6 mkr

- Social och arbetsmarknad, ramtillskott                                             2,0 mkr

- Förändrad skolskjutsverksamhet (Samhällsbyggnad)                       0,9 mkr

- Stadskärnans utveckling (Samhällsbyggnad)                                   0,35 mkr

Utrymmet för nya kostnadskrävande reformer är begränsat men S, V och Mp föreslår utöver de redovisade satsningarnaföljande:

Att det fria åkandet med kollektivtrafiken i Lidköping sänks till 65 år och för detta avsätts 1,0 mkr (Senior +65)

Att  anslaget till folkhälsorådet höjs från 10 kr till 15 kr per kommuninvånare vilket ger 350.000 kr för satsningar för folkhälsoarbete och insatser för en trygg och säker kommun.

 

Insatser under 2016 för en stärkt välfärd och en förbättrad integration

Under 2016 kommer ytterligare 42,5 miljoner att fördelas till nämnderna i Lidköping. Dessa belopp är så stora att de kommer kunna användas under 2017. 

Från regeringen satsning kallade välfärdsmiljarderna och förbättrad integration fördelas 11.8 miljoner ut enligt följande:

Barn o skola                        6,4 mkr                                                                                                                     Utbildning                           1.8 mkr                                                                                                                     Kultur o fritid                      1 mkr                                                                                                         Vård- och omsorg               1 mkr                                                                                                      Social- och arbetsmarknad  1.5 milj.

Kommunfullmäktige har tidigare under 2016 beslutat att fördela 5,3 mkr av tidigare avsatta 30,8 mkr för integation. Återstående medel om 25,5 mkr kommer fördelas till berörda nämnder under kommande år.  

Vård o Omsorg kommer under 2016 att få fyra miljoner för att kunna fortsätta med heltidsprojektet 

Kommunfullmäktige beslutade under 2015 att se över verksamheten med målet att reducera kostnaderna med 16 mkr under 2016-17. Barn o skola undantagen och ej generell sparbeting.

                            


1 maj tal 2016

Grönt tal på 1 maj 2016 !

Kära kamrater Socialdemokrater och Vänsterpartister och mina vänner miljöpartister från den gröna rörelsen !

Det är mycket hedrande att nu för andra gången tala på 1 maj , denna arbetarrörelsens viktigaste Dag !
Samt viktig för miljörörelsen vilket det rödgröna samarbete i Lidköping sedan 2009 tydligt symboliserar !

Vi har haft en gemensam majoritet i Lidköping under dessa år och jag vill understryka vikten av att denna majoritet i Lidköping kan bestå också efter valet 2018 !

Det är de grundläggande värderingar som formar politiken och medverkar till en positiv samhällsutveckling för människor i ett mångkulturellt sammanhang . Detta i ett kretslopps synsätt utifrån miljö och klimat förutsättningarna !

Lidköping är en av Sveriges bästa välfärdskommuner samt i toppen som miljö och klimatkommun
Vilket vi tydligt är överens om inom den rödgröna majoriteten i Lidköping !

Det viktigaste är partiernas arbete att forma politiken och dess förhållningssätt och inte vilka personer som är ledande och har varit !

Jag själv kommer efter 2018 ha andra uppdrag inom den gröna rörelsen men andra tar vid och som sagt politiken och dess påverkan på samhällsutvecklingen och människor i gemenskap med djur och natur är det centrala !

Med denna grundsyn så ser jag att det som nu händer i vårt parti och då inte minst inför språkrörvalet på kongressen i Karlstad som en naturlig process i vårt parti grundat 19981 !

att inte styras av dess valda ledare utan tvärtom ledarna styrs av själva rörelsen som ger en fantastisk mångfald !

Våra språkrör Åsa Romson och Gustav Fridolin har utlyst en Nystart process efter allt som hänt i partiet med , Kaplan och Kahn som ledde till en värderingskris inom miljöpartiet -
Riksvalberedningen har nu uppgiften att göra om processen med språkrör och partistyrelse inför kongressen den 13e till 15e Maj !
De lyssnas i vår rörelse och sista dagen till att nominera sig själv eller bli nominerad till miljöpartistiskt språkrör är i dag 1 maj medan till partistyrelsen var den 25 e April !

Vår rörelse kommer nu via sina valda kommunombud , där MP Lidköping representeras. av Herman Andersson på förslag av vår riksvalberedningen där Anna Kelemen ingår ta ställning på kongressen i slutna omröstningar gällande språkrör och partistyrelse platser !

Jag som gruppledare är mycket positiv till denna , Ny start process i vår rörelse och jag välkomnar alla nu som kandiderar och blir nominerade .
Detta sker i sann grön anda och sedan får våra ca 260 kommunombud slutgiltigt ta ställning på Karlstads kongressen !

Jag ska berätta att jag inte kandiderar till språkrör men har blivit nominerad till partistyrelsen och tackat ja till detta men jag har i går kväll nominerat en språkrörs kandidat vid namn Isabella Lövin , Sveriges Biståndsminister och inte minst känd för boken Tyst Hav !


Vi har ju nu också regeringsmakten sedan 2014 där Vänstern är samverkansparti och inte i regeringen men jag hoppas att vi redan efter 2018 kan ha en fortsatt rödgrön regering där Vänstern är med samt FI också !

I mitt senaste tal talade jag om att styra rödgrönt och symboliserade detta med röda och gröna segel !
Jag vill understryka vikten att skapa långsiktighet i våra gemensamma värderingar gällande samhällsbygget !
Att vi måste fortsätta och kämpa för våra grundläggande värderingar
om allas lika värde och möjligheter i ett mångkulturellt sammanhang ,
Där vi visar solidaritet mot människor på flykt !
Vikten att satsa på utvecklingen av välfärden , skola - vård och omsorgen !
Att vi antar miljö och klimat utmaningen som bygger på att vi alla är en del av kretsloppet och vår respekt mot moder Jord

Vi kan aldrig låta negativa krafter som styrs av att skapa skillnader och har en önskan att misskreditera den andre Styra Sverige och Därför kan vi kan aldrig , aldrig låta Sverige styras av ett parti som SD !

Jag vill uppmana er alla att kämpa för att vi efter valet 2018 ska kunna hissa röda och gröna segel igen och jag välkomnar även samverkan med FI !
2018 kommer verkligen bli ett ödesval och jag ber att börja kämpa redan nu !


Tack för att jag fick tala till er igen efter 7 år på arbetarrörelsens dag där miljörörelsen har en naturlig plats i denna tid !