Dialog

Vill på alla sätt understryka behov av djupare dialoger som bara kan göras via personliga samtal och är ersättningsbar mot mail och sociala medier ! Hade viktiga och bra dialoger under gårdagen !!

Kommunfullmäktige tar skattesats för 2017 i november !

2016 är redan i oktober och det är snart dags att för Lidköpings del fastställa en skattesats utifrån den budget som beslutades i juni för 2017-18-19 ! 
Läget är att skatteprognosen för augusti är det som ligger till grund och med oförändrad budget utifrån det vi beslutade i juni så är frågan nu oförändrad skattesats eller ej ? Vi kommer i den rödgröna ledningen diskutera frågan och återkomma inom kort då fullmäktige tar beslutet i november ! 
 
Det är många viktiga ärenden nu som pågår som miljöplan där miljö och klimatutskottet ordnar en workshop den 1/11 på Lidbeckska huset kl 08 - kl 11 ! Menigen är ju att miljöplanen strategiskt ska tas under 2017 ! 
 
två år har gått lika med halva mandatperioden och vi i det rödgröna styret i Lidköping fortsätter att leverera en bra välfärd och stark miljö och klimat politik som sätter Lidköping i förarsätet i en Sverige jämförelse ! 
 
En mycket positiv sak är att en reform fr.o.m. 2017 är att alla kollektiv resenärer över 65 år får gratis kollektivtrafik inom Lidköpings kommun resor såväl inom stadstrafik som zonen Lidköping vid nyttjande av länsbussar o kinnekullebanan !! 
 
 

Ringargatan Borås

Fånga dagen och dess möjligheter och det är min högsta önskan att vi gröna på Almedalen nu på fredag gör detta för grön kreativ kraft behövs i Svensk politik tänker lilla jag som en av nästan 20000 medlemmar i detta fantastiska parti på en Balkong på Ringargatan invid Brämhult Torg !!


Vi Gröna

Vi går mot mitten av mandatperioden och vi gröna som för första gången sedan 1981 då vi bildades suttit i en regering och det har vi med vad alla andra säger gjort med bravur och vi har tillsammans med Socialdemokraterna startat en samhällsbygge för ett hållbart , jämlikt och solidariskt Sverige !
Vi gröna kämpar var dag för detta och vi bemöts inte med någon tilltro från våra politiska motståndare , men vem hade trott att detta skulle vara enkelt ! Nej Vi gröna är självkritiska och försöker hela tiden lära oss av det vi gör och det har resulterat i en Ny Start för partiet sedan slutet av April och vi har bytt en del personer men det viktigaste är vår så starka gröna övertygelse att göra verklig varaktig skillnad för människor , djur och natur och detta jobb är ständigt pågående och ger resultat för verklighetens människor , djur och natur .
Vi gröna kommer alldrig ge upp vår strävan om en grönare o humanare värld och om det finns så kallade tuffa beslut som migrationsöverenskommelse mm , mm , mm så är det bättre att vara en del av regeringen än utanför !
Vi gröna vilar alldrig från att förbättra samhället och jag är sannerligen en grön , stolt medlem i denna fantastiska rörelse jag tillhört sedan april 1998 och har alldrig , alldrig varit så beredd att kämpa för oss gröna som Nu !

Rödgrön budget för Lidköping 2017-19

 

                                                                                                                                                Lidköping 2016-05-25

Strategisk plan och budget  2017-19

 

En budget för en hållbar och solidariskt Lidköping

Vi lever i en tid där vi kan förvänta oss att kommunen kommer att växa snabbare än tidigare och det kräver lösningar framförallt inom barn o skola. Tidigare läggning av byggnation förskolor och skolor har påbörjats samtidigt som ett ambitiöst program för om och tillbyggnad av äldreboenden pågår. Kommunens viktigaste frågor såsom vården och omsorgen av äldre och funktionsnedsatta liksom skola, utbildning och omsorgen av våra barn kommer vara de mest prioriterade områdena för de kommande årens budgetplanering. Det ställer krav på ekonomin och än större krav kommer med det nya framtida reningsverket samt iordningställande av nya bostadsområden.

Lidköpings kommun har goda förutsättningar att kunna möta kommande behov inom vård och omsorg, skola, integration. En viktig förutsättning är att kommunen även fortsättningsvis kommer att fortsätta att utföra och driva dessa verksamheter i egen regi för att kunna säkra en likvärdig service och kvalitet för Lidköpings invånare. En annan förutsättning är att kommunen har i grunden en solid och god ekonomi. Från och med 2017 kommer kommunsektorn få ytterligare 10 miljarder kronor i ökade statsbidrag vilket förbättrar ytterligare kommunens utrymme för att för att utveckla välfärden. Den rödgröna vårpropositionen förslaget om ökade statsbidrag till kommuner och landsting samt  utjämningssystemet ger kommunen en inkomstförstärkning om 25,4 mkr för 2017. 

Kommunen har ett fungerande resursfördelningssystem i Lidköping som tar hänsyn till de behovsförändringar som rapporteras in från nämnderna. Enligt den senaste prognosen från april månad görs en målgruppsjustering med 3 729 tkr för vård- och omsorg, 6 138 tkr för barn- och skola, 385 tkr för utbildningsnämnden. Resursfördelningssystemet kommer därmed att ge ett tillskott till vård- o omsorg på 18,5 mkr samt barn o skola 14,8 miljoner och utbildningsnämnden på 611 tkr för 2017.

Utöver tidigare beslutade effektiviseringsmål läggs inga nya generella besparingsmål. Lidköpings kommun står inför omfattande investeringar de kommande åren. För att kunna ha en fortsatt god ekonomi och kunna möta framtida behov är det av stor vikt att det bedrivs ett kontinuerligt förbättringsarbete, att göra nödvändiga prioriteringar och inkomstförstärkningar. Effektivitetsvinster är nödvändiga när större investeringar planeras. 

 

De samverkande partierna föreslår följande utifrån budgetberedningens material:

Att kommunfullmäktige beslutar att fastställa styrkortet och dess målvärden enligt förslag

Att kommunfullmäktige bifaller redovisat budgetförslag från S,V och Mp

Det rödgröna budgetförslaget innebär bl a följande:

- Målgruppsförändringar enligt budgetberedningens förslag om      33,9 mkr

- Kompensation för hyresökningar nya lokaler (Barn och skola)      11,5 mkr 

- Kompensation för ökade kapitalkostnader (Barn och skola)            2,0  mkr

- Utökad timplan matematik åk 7-9 fr o m ht-2017 (Barn och skola) 0,95 mkr

- Ferieplatser enligt tilläggsbudgetbeslut 2016 (Utbildning)               1,6 mkr

- Social och arbetsmarknad, ramtillskott                                             2,0 mkr

- Förändrad skolskjutsverksamhet (Samhällsbyggnad)                       0,9 mkr

- Stadskärnans utveckling (Samhällsbyggnad)                                   0,35 mkr

Utrymmet för nya kostnadskrävande reformer är begränsat men S, V och Mp föreslår utöver de redovisade satsningarnaföljande:

Att det fria åkandet med kollektivtrafiken i Lidköping sänks till 65 år och för detta avsätts 1,0 mkr (Senior +65)

Att  anslaget till folkhälsorådet höjs från 10 kr till 15 kr per kommuninvånare vilket ger 350.000 kr för satsningar för folkhälsoarbete och insatser för en trygg och säker kommun.

 

Insatser under 2016 för en stärkt välfärd och en förbättrad integration

Under 2016 kommer ytterligare 42,5 miljoner att fördelas till nämnderna i Lidköping. Dessa belopp är så stora att de kommer kunna användas under 2017. 

Från regeringen satsning kallade välfärdsmiljarderna och förbättrad integration fördelas 11.8 miljoner ut enligt följande:

Barn o skola                        6,4 mkr                                                                                                                     Utbildning                           1.8 mkr                                                                                                                     Kultur o fritid                      1 mkr                                                                                                         Vård- och omsorg               1 mkr                                                                                                      Social- och arbetsmarknad  1.5 milj.

Kommunfullmäktige har tidigare under 2016 beslutat att fördela 5,3 mkr av tidigare avsatta 30,8 mkr för integation. Återstående medel om 25,5 mkr kommer fördelas till berörda nämnder under kommande år.  

Vård o Omsorg kommer under 2016 att få fyra miljoner för att kunna fortsätta med heltidsprojektet 

Kommunfullmäktige beslutade under 2015 att se över verksamheten med målet att reducera kostnaderna med 16 mkr under 2016-17. Barn o skola undantagen och ej generell sparbeting.

                            


1 maj tal 2016

Grönt tal på 1 maj 2016 !

Kära kamrater Socialdemokrater och Vänsterpartister och mina vänner miljöpartister från den gröna rörelsen !

Det är mycket hedrande att nu för andra gången tala på 1 maj , denna arbetarrörelsens viktigaste Dag !
Samt viktig för miljörörelsen vilket det rödgröna samarbete i Lidköping sedan 2009 tydligt symboliserar !

Vi har haft en gemensam majoritet i Lidköping under dessa år och jag vill understryka vikten av att denna majoritet i Lidköping kan bestå också efter valet 2018 !

Det är de grundläggande värderingar som formar politiken och medverkar till en positiv samhällsutveckling för människor i ett mångkulturellt sammanhang . Detta i ett kretslopps synsätt utifrån miljö och klimat förutsättningarna !

Lidköping är en av Sveriges bästa välfärdskommuner samt i toppen som miljö och klimatkommun
Vilket vi tydligt är överens om inom den rödgröna majoriteten i Lidköping !

Det viktigaste är partiernas arbete att forma politiken och dess förhållningssätt och inte vilka personer som är ledande och har varit !

Jag själv kommer efter 2018 ha andra uppdrag inom den gröna rörelsen men andra tar vid och som sagt politiken och dess påverkan på samhällsutvecklingen och människor i gemenskap med djur och natur är det centrala !

Med denna grundsyn så ser jag att det som nu händer i vårt parti och då inte minst inför språkrörvalet på kongressen i Karlstad som en naturlig process i vårt parti grundat 19981 !

att inte styras av dess valda ledare utan tvärtom ledarna styrs av själva rörelsen som ger en fantastisk mångfald !

Våra språkrör Åsa Romson och Gustav Fridolin har utlyst en Nystart process efter allt som hänt i partiet med , Kaplan och Kahn som ledde till en värderingskris inom miljöpartiet -
Riksvalberedningen har nu uppgiften att göra om processen med språkrör och partistyrelse inför kongressen den 13e till 15e Maj !
De lyssnas i vår rörelse och sista dagen till att nominera sig själv eller bli nominerad till miljöpartistiskt språkrör är i dag 1 maj medan till partistyrelsen var den 25 e April !

Vår rörelse kommer nu via sina valda kommunombud , där MP Lidköping representeras. av Herman Andersson på förslag av vår riksvalberedningen där Anna Kelemen ingår ta ställning på kongressen i slutna omröstningar gällande språkrör och partistyrelse platser !

Jag som gruppledare är mycket positiv till denna , Ny start process i vår rörelse och jag välkomnar alla nu som kandiderar och blir nominerade .
Detta sker i sann grön anda och sedan får våra ca 260 kommunombud slutgiltigt ta ställning på Karlstads kongressen !

Jag ska berätta att jag inte kandiderar till språkrör men har blivit nominerad till partistyrelsen och tackat ja till detta men jag har i går kväll nominerat en språkrörs kandidat vid namn Isabella Lövin , Sveriges Biståndsminister och inte minst känd för boken Tyst Hav !


Vi har ju nu också regeringsmakten sedan 2014 där Vänstern är samverkansparti och inte i regeringen men jag hoppas att vi redan efter 2018 kan ha en fortsatt rödgrön regering där Vänstern är med samt FI också !

I mitt senaste tal talade jag om att styra rödgrönt och symboliserade detta med röda och gröna segel !
Jag vill understryka vikten att skapa långsiktighet i våra gemensamma värderingar gällande samhällsbygget !
Att vi måste fortsätta och kämpa för våra grundläggande värderingar
om allas lika värde och möjligheter i ett mångkulturellt sammanhang ,
Där vi visar solidaritet mot människor på flykt !
Vikten att satsa på utvecklingen av välfärden , skola - vård och omsorgen !
Att vi antar miljö och klimat utmaningen som bygger på att vi alla är en del av kretsloppet och vår respekt mot moder Jord

Vi kan aldrig låta negativa krafter som styrs av att skapa skillnader och har en önskan att misskreditera den andre Styra Sverige och Därför kan vi kan aldrig , aldrig låta Sverige styras av ett parti som SD !

Jag vill uppmana er alla att kämpa för att vi efter valet 2018 ska kunna hissa röda och gröna segel igen och jag välkomnar även samverkan med FI !
2018 kommer verkligen bli ett ödesval och jag ber att börja kämpa redan nu !


Tack för att jag fick tala till er igen efter 7 år på arbetarrörelsens dag där miljörörelsen har en naturlig plats i denna tid !


Vårbudgetens satsning på Skövde och Sotenäs !

 
Skövde : 39  millioner 277 tusen 932 kronor !
 
Sotenäs : 9 millioner 578 tusen 417 kronor !
 
 

Vårbudgetens 10 miljarderssatsning på Västragötalandsregionens kommuner A-S!

 

Vårbudgetens satsning på Västragötalands regionens kommuner S-Ö !

 

Vårbudgetens 10 miljarder fördelat på Västragötalandsregionens kommuner del 1 A-G


Vårbudgeten 2016

S-MP Regeringen satsar 10 miljarder årligen på samhällsbygget ! Det ger ca 376 millioner till VGR för 2017 !

SÄS - Skene Specialistsjuhus med vårdplatser

Det är viktigt med en utvecklad vårdutbud på SÄS Skene , med en utvecklad process med såväl kommuner och primärvården för att skapa en " sömlös " vård där de olika huvudmanna gränserna inte uppfattas av patienter och invånare .

Det var ett viktigt beslut den 3/2 gällande SÄS - Skene Specialistsjukhus med vårdplatser !
Det gav ju uppdrag till presidiet på SÄS att föra dialog med kommunerna om att etablera ett hospice samt att med primärvården diskutera utvecklingen av ett pilotprojekt om förebyggande vård .
Det är en process som är igång och det är helt klart en viktig utveckling som ger SÄS - Skene en hållbar utveckling som sjukhus kopplat till närvårdsområdet : Tranemo- Svenljunga och Mark samt också för hela SÄS upptagningsområde !
Därtill är ju också processen igång kopplat till att kunna nyttja även den 4 e operationsavdelningen med ökade dagkirurgiska operationer kopplat till hela regionens produktion och kapacitets planering samt också möjligheten att fr.o.m. 2018 kunna flytta in den öppenvårds psykiatriska vuxenvårds verksamheten till SÄS - Skene specialist sjukhus utreds !
Det är en intressant och viktig process att vara del av och det kommer bli intressant att vara aktiv deltagande part som ordförande på SÄS !

Viktigt beslut gällande ; SÄS - Skene ett Specialistsjukhus med vårdplatser !

Utveckling av Södra Älvsborgs Sjukhus Skene som specialistsjukhus med vårdplatser

Förslag till beslut 1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom inriktningen för utveckling av öppenvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene. 2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att hos ägarutskottet hemställa om sänkt hyra för att möjliggöra att vuxenpsykiatrisk mottagning i Mark ska kunna flytta in i byggnaden, Skene lasarett. 3. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom inriktningen för slutenvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene och att samla slutenvården i Skene vid en vårdavdelning. 4. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ge uppdraget till förvaltningschefen att ansöka om inrättande av ett närsjukvårdsteam vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene. 5. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag när det gäller utökad operationskapacitet vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene och att översända förslaget till regionstyrelsen. 6. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till förändring av Västra Götalandsregionens avtal med Marks Kommun och Svenljunga kommun gällande Samrehab samt översända beslutet till södra hälso- och sjukvårdsnämnden för fortsatt handläggning, dialog och beslut. 7. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar ge presidiet uppdraget att i samverkan med berörda kommuner utreda och lämna förslag när det gäller nyttjande av en tomställd avdelning vid Skene lasarett för hospice, korttidsplatser eller anhörighotell. 8. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar ge presidiet uppdraget att utreda och lämna förslag till ett pilotprojekt rörande sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete tillsammans med södra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för beställd primärvård, primärvårdsstyrelsen, Samrehabnämnden och Marks kommun. 9. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ge uppdraget till förvaltningschefen att genomföra i ärendet föreslagna förändringar vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene och skriftligt rapportera hur genomförandet fortlöper i juni 2016, december 2016 och juni 2017.

Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus har gett förvaltningschefen uppdraget att utreda och lämna förslag för verksamheten vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene som specialistsjukhus med vårdplatser. Förvaltningen lämnar i detta tjänsteutlåtande bland annat förslag till utveckling av öppen- och slutenvård vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene för invånarna i Marks kommun, Svenljunga kommun och Tranemo kommun. Tanken är att sjukhuset i Skene ska stå för specialiserad närsjukvård för invånare i dessa kommuner. Även fortsättningsvis ska det bedrivas planerad operationsverksamhet vid sjukhuset i Skene. När det gäller slutenvården föreslår förvaltningen att det ska finnas en vårdavdelning vid sjukhuset i Skene för närsjukvård och slutenvård i anslutning till planerade operationer. Förvaltningen föreslår vidare att vuxenpsykiatisk mottagningsverksamhet placeras vid sjukhuset. Likaså pekar förvaltningen på möjligheten för Västra Götalandsregionen att förlägga planerad operationsverksamhet vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Skene. Förvaltningen förslår också att en dialog inleds med närliggande kommuner om möjligheten att i samverkan bedriva en avdelning vid sjukhuset i Skene inom något av områden hospice, korttidsvård eller anhörighotell. Slutligen föreslår förvaltningen att ett projekt inrättas gemensamt med bland andra Marks kommun inom området sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande aktiviteter.


God Jul och ett Gott nytt År

Vill önska alla mina läsare en verklig bra jul och ett gott nytt år !

Det har verkligen varit ett hektisk 2015 såväl politiskt som personligt och jag hoppas 2016 blir lugnare på alla plan och hoppas ni läsare också erhåller en verklig bra 2016 !

Det kommer vara mycket som händer i politiken såväl på den kommunala som den regionala nivån och jag ska försöka leverera kommentarer om detta på denna blogg !

Njut nu av de resterande dagar för detta året 2015 !
Jag återkommer 2016 !

Rödgrönt i Lidköping yrkande på investeringsbudgeten 2017-2019

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Vi yrkar bifall till liggande sammanställning/förslag från Nämnderna med följande kommentarer och ändringar:
Lidköpings kommun står inför stora investeringar de kommande åren. Många av investeringarna är nödvändiga för att kunna möta kommande behov inom äldreomsorgen och en växande befolkning. För att klara föreslagna investeringar är det av stor vikt att det finns ekonomiska förutsättningar för dessa. Driften och verksamheterna inom vård, skola och omsorg får inte äventyras. Den fortsatta investeringsplaneringen ska bygga på ekonomiskt ansvar och utgå från genomarbetade behovsunderlag och prioriteringar.
Förändringar gentemot tidigare planer har skett framförallt inom barn och skolas områden genom förslag på tidigareläggning av nya förskolor samt tidigareläggning av Sjölunda skola samt nybyggnation av Majåkerskolan.
Vi tillstyrker förslag på Sjölunda skola 2017 samt även förskoleutbyggnaderna. Majåkerskolam finns med i planerna för 2017/18 och prövas i samband med 2016 års investeringsberedning efter genomförd behovsutredning.
Kultur och Fritidsnämndens investeringsförslag godkänns men uppdrag ges om att ta fram ett billigare alternativ till bokbuss än det som presenterats. Större investeringar inom Kultur och Fritid får genomföras när ekonomin tillåter eftersom lagstadgade verksamheter måste prioriteras de kommande åren. Detaljutredning för badhus ligger kvar för 2018.
Schablonbeloppen för Hamnstaden kan komma att justeras.
Investeringar inom Teknisk Service område är stora och betydelsefulla samt är en del i arbetet med att utveckla Lidköping till en klimatkommun. Vi tillstyrker dessa med tillägg för kostnader avseende Avfallshantering 30 miljoner 2017 samt påbörjandet av ersättning Kv Gösen 130 miljoner 2017-18 enligt alternativ 2.

RSS 2.0