Rödgrön budget för Lidköping 2017-19

 

                                                                                                                                                Lidköping 2016-05-25

Strategisk plan och budget  2017-19

 

En budget för en hållbar och solidariskt Lidköping

Vi lever i en tid där vi kan förvänta oss att kommunen kommer att växa snabbare än tidigare och det kräver lösningar framförallt inom barn o skola. Tidigare läggning av byggnation förskolor och skolor har påbörjats samtidigt som ett ambitiöst program för om och tillbyggnad av äldreboenden pågår. Kommunens viktigaste frågor såsom vården och omsorgen av äldre och funktionsnedsatta liksom skola, utbildning och omsorgen av våra barn kommer vara de mest prioriterade områdena för de kommande årens budgetplanering. Det ställer krav på ekonomin och än större krav kommer med det nya framtida reningsverket samt iordningställande av nya bostadsområden.

Lidköpings kommun har goda förutsättningar att kunna möta kommande behov inom vård och omsorg, skola, integration. En viktig förutsättning är att kommunen även fortsättningsvis kommer att fortsätta att utföra och driva dessa verksamheter i egen regi för att kunna säkra en likvärdig service och kvalitet för Lidköpings invånare. En annan förutsättning är att kommunen har i grunden en solid och god ekonomi. Från och med 2017 kommer kommunsektorn få ytterligare 10 miljarder kronor i ökade statsbidrag vilket förbättrar ytterligare kommunens utrymme för att för att utveckla välfärden. Den rödgröna vårpropositionen förslaget om ökade statsbidrag till kommuner och landsting samt  utjämningssystemet ger kommunen en inkomstförstärkning om 25,4 mkr för 2017. 

Kommunen har ett fungerande resursfördelningssystem i Lidköping som tar hänsyn till de behovsförändringar som rapporteras in från nämnderna. Enligt den senaste prognosen från april månad görs en målgruppsjustering med 3 729 tkr för vård- och omsorg, 6 138 tkr för barn- och skola, 385 tkr för utbildningsnämnden. Resursfördelningssystemet kommer därmed att ge ett tillskott till vård- o omsorg på 18,5 mkr samt barn o skola 14,8 miljoner och utbildningsnämnden på 611 tkr för 2017.

Utöver tidigare beslutade effektiviseringsmål läggs inga nya generella besparingsmål. Lidköpings kommun står inför omfattande investeringar de kommande åren. För att kunna ha en fortsatt god ekonomi och kunna möta framtida behov är det av stor vikt att det bedrivs ett kontinuerligt förbättringsarbete, att göra nödvändiga prioriteringar och inkomstförstärkningar. Effektivitetsvinster är nödvändiga när större investeringar planeras. 

 

De samverkande partierna föreslår följande utifrån budgetberedningens material:

Att kommunfullmäktige beslutar att fastställa styrkortet och dess målvärden enligt förslag

Att kommunfullmäktige bifaller redovisat budgetförslag från S,V och Mp

Det rödgröna budgetförslaget innebär bl a följande:

- Målgruppsförändringar enligt budgetberedningens förslag om      33,9 mkr

- Kompensation för hyresökningar nya lokaler (Barn och skola)      11,5 mkr 

- Kompensation för ökade kapitalkostnader (Barn och skola)            2,0  mkr

- Utökad timplan matematik åk 7-9 fr o m ht-2017 (Barn och skola) 0,95 mkr

- Ferieplatser enligt tilläggsbudgetbeslut 2016 (Utbildning)               1,6 mkr

- Social och arbetsmarknad, ramtillskott                                             2,0 mkr

- Förändrad skolskjutsverksamhet (Samhällsbyggnad)                       0,9 mkr

- Stadskärnans utveckling (Samhällsbyggnad)                                   0,35 mkr

Utrymmet för nya kostnadskrävande reformer är begränsat men S, V och Mp föreslår utöver de redovisade satsningarnaföljande:

Att det fria åkandet med kollektivtrafiken i Lidköping sänks till 65 år och för detta avsätts 1,0 mkr (Senior +65)

Att  anslaget till folkhälsorådet höjs från 10 kr till 15 kr per kommuninvånare vilket ger 350.000 kr för satsningar för folkhälsoarbete och insatser för en trygg och säker kommun.

 

Insatser under 2016 för en stärkt välfärd och en förbättrad integration

Under 2016 kommer ytterligare 42,5 miljoner att fördelas till nämnderna i Lidköping. Dessa belopp är så stora att de kommer kunna användas under 2017. 

Från regeringen satsning kallade välfärdsmiljarderna och förbättrad integration fördelas 11.8 miljoner ut enligt följande:

Barn o skola                        6,4 mkr                                                                                                                     Utbildning                           1.8 mkr                                                                                                                     Kultur o fritid                      1 mkr                                                                                                         Vård- och omsorg               1 mkr                                                                                                      Social- och arbetsmarknad  1.5 milj.

Kommunfullmäktige har tidigare under 2016 beslutat att fördela 5,3 mkr av tidigare avsatta 30,8 mkr för integation. Återstående medel om 25,5 mkr kommer fördelas till berörda nämnder under kommande år.  

Vård o Omsorg kommer under 2016 att få fyra miljoner för att kunna fortsätta med heltidsprojektet 

Kommunfullmäktige beslutade under 2015 att se över verksamheten med målet att reducera kostnaderna med 16 mkr under 2016-17. Barn o skola undantagen och ej generell sparbeting.

                            


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback